- 30 januari 1957 14. behoorlijke woonbuurt met terrein voor volleybal en tennis en speelterrein voor de kinderen. Met mevrouw Polet begrijpt spreker niet, hoe de heer Clemens geen oog kan hebben voor deze speelterreinen. De heer CLEMENS;; Dat heb ik niet gezegd. De wethouder VAN ZADELHOFF meent dat dit toch blijkt uit het gehele betoog van de heer Clemens. In Soestdijk en Soest-Zuia zijn veel te weinig speelter reinen en in Soesterberg is de thans gekozen plaats de enig mogelijke. Wanneer de ruimte tussen de Generaal Winkelmanstraat en de Kampweg wat groter was geveest, zou er misschien nog eon straat tussen zijn geprojec teerd. De bewoners van deze beide straten mogen blij zijn, dat dit niet is gebeurd en nu wordt het tussen liggende terrein gedeeltelijk iroor sport en gedeelte lijk voor speelterrein gebruikt. De heer Clemens haalt door elkander het vaststellen van een uitbreidingsplan en het aankopen, c.q. het ont eigenen van gronden. De heer Clemens spreekt van "een appel en een ei", maar hij weet, dat er een duidelijke uitspraak van de raad ligt, dat voor te onteigenen gronden een door deskundigen bepaalde en alleszins ver antwoorde prijs zal worden geboden, In antwoord aan de heer Van Wely zegt spreker, dat de schaderegeling natuurlijk niet voorziet in het aan kopen van andere terreinen. Wanneer de raad heeft vast gesteld, dat een geval voor schadevergoeding in aan merking komt, wordt de schade door deskundigen bepaald. Meent de raad dat er geen schade aanwezig is, dan kan de betrokkene zich tot gedeputeerde staten wenden. De schadevergoedingsregeling waarborgt ton volle de ver goeding van de schade, waarop iemand terecht aanspraak kan maken. Na al hetgeen reeds door anderen is gezegd, meent spreker het hierbij te kunnen laten. De heer CLEMENS zegt, dat hem ten onrechte in de schoenen wordt geschoven, dat hij de belangen van de kinderen niot in het oog zou houden. Hij heeft op de voorgrond gesteld, dat hij voorstander is van sport terreinen en hij hoeft de plaats aangewezen waar die kunnen komen. Wanneer zij komen in het bos van Tetrode heeft niemand er last van en op het Zeister terrein nog minder. Spreker begrijpt niet, waarom mevrouw Polet er de K.Y.P. bijhaalt, want hij is voor sportterreinen en voor terreinen voor de kinderen om te spelen. Naar aanleiding van het gesprokene door de heer Oranje zegt spreker, alleen te hebben medegedeeld wat indertijd in Soesterberg aan de hand is geweest, doch geen dreigement te hebben uitgesproken. Dat Soesterberg bij Zeist zou komen, zou spreker zeer zeker niet wensen. De wethouder VAN ZADELHOPF herinnert aan de door hem bij de behandeling van de begroting medegedeelde prognose ten aanzien van de bevolking van Soesterberg. Hij laat het aan de fantasie van de heer Clemens over, uit te maken waar de rest van de uitbreiding moet komen. De heer Clemens moet niet door elkander halen sportvelden en speelterreinen. Sportvelden kunnen - gerust -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 28