Nr8. - 6 november 1957 - 149- NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering- van de raad der gemeen te Soest op woensdag, 6 november 1957» 19*15 uur. VOORZITTER: de burgemeester, de heer MrS.P. Baron Bentinck. SECRETARIS; de heer J.J.J.M. Festen. Tegenwoordig de leden; C. van Andel, J. van den Arend, A. Brouwer, H.A. Butzelaar, H.J.S. Clemens, T. Dorresteijn, P. Grift, K. de Haan, A.P. Hilhorst, mevrouw S.G. Landweer-de Visser, DrL.J.P. Oranje (iets later), P.C. Pieren, mevrouw S.M. Polet-MuslerJ.A. Schaafsma, P.H. Versteijne, M.M.van Wely, W.G. van Zadelhoff en J.D.L. Zoetelief. Afwezig het lid; H.C. Klarenbeek. Le VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de ge- beds formule 190. Vaststelling van de notulen van de raadsvergadering d.d. 27 september 1957. De heer VAN WELY zegt geen schriftelijke aanmerking te hebben in gezonden, doch hij wijst er op, dat op blz. 110 van de notulen in de derde alinea de namen van twee voorstemmers, de heren Clemens en Schaafsma, zijn vergeten. Nadat deze beide namen zijn ingevoegd, worden de aldus gewijzigde notulen zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. 191. Voorstel tot intrekking van het partieel uitbreidingsplan Hartweg (1-4923). De VOORZITTER wijzigt in het ontwerp-besluit de datum 29 oktober 1957 in: 6 november 1957* Het aldus gewijzigde voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 192. Voorstel tot onbewoonbaarverklaring van de woning Rademakerstraat 56 (1-1085) De heer CLEMENS vraagt of het perceel aan de Rademakerstraat dan wel achter de kerk ligt. De VOORZITTER deelt mede, dat het perceel is gelegen aan de Rade makerstraat, tussen de Rademakerstraat en het huis van de garnizoens commandant Hierna wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 193* Voorstel tot het benoemen van een commissie ex artikel 8 van de Woon- ruimtewet 1947 (1-1084). De VOORZITTER verzoekt de heren Brouwer en Butzelaar met hem het stembureau te vormen. Ingeleverd worden 17 biljetten. Uitgebracht zijn 17 stemmen op mevrouw H.M. Meurer-van Eijk, 16 stemmen op mevrouw S.M.Polet-Musler 17 stemmen op de heer G. Buyl, 17 stemmen op de heer H.H.van de Rotte en 16 stemmen op de heer J.D.L. Zoetelief, terwijl in de tweede en in de vijfde vacature één stem blanco was uitgebracht. Benoemd zijn derhalve mevrouw Meurer-van Eijk, mevrouw Polet-Musler en de heren Buyl, Van de Rotte en Zoetelief. De VOORZITTER stelt voor over te gaan tot het aanwijzen van een plaatsvervangend lid, teneinde de commissievergaderingen zo compleet mogelijk te doen zijn. Als plaatsvervangend lid stelt hij voor de heer H. Stoltenberg, oud-stationschef van het station Soest. Nadat het voorstel van de voorzitter om een plaatsvervangend lid te benoemen zonder hoofdelijke stemming is aangenomen, wordt tot stem ming overgegaan, waarbij de heer Stoltenberg met algemene (17) stemmen tot plaatsvervangend lid der commissie wordt benoemd. De VOORZITTER dankt de heren Brouwer en Butzelaar voor de genomen moeite 194» Voorstel tot vaststelling van de uitgaven van het openbaar lager onder- - wijs -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 298