Nr. 1 - 30 januari 1 957 - 1. NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op woensdag 30 januari 1957? te 19.15 uur. VOORZITTER; de burgemeester, de heer Mr.S.P.Baron Bentinck. SECRETARIS; de heer J.J.J.M.Eesten. Tegenwoordig de leden; J.van den Arend, A.Brouwer, H.A. Butzelaar, H. J .8 ClemensTLorresteijn, P. Grift, K.de Haan, A.P.Hilhorst, H.C.Klarenbeek, Dr.D.J.P.Oranjemevrouw S,M.Polet-MuslerP.C.Pieren, J.ASchaafsmaP.H.Versteyne M.M.van Wely, W.G.van Zadelhoff en J.D.L.Zoetelief Afwezig met kennisgeving de leden; C.van Andel en mevrouw S.G.Landweer-de Visser. De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. Vervolgens deelt de Voorzitter mede, dat van mevrouw Landweer-de Visser bericht van verhindering wegens ziekte is ontvangen, terwijl de heer Van Andel heeft laten weten, dat hij om gezondheidsredenen rust moet nemen en daarom de raadsvergaderingen voorlopig niet zal kunnen bijwonen. Spreker hoopt, dat de gezondheidstoestand van de heer Van Andel zich spoedig ten goede zal wenden, zodat hij ook het raadswerk weer op zich zal kunnen nemen. Hierna spreekt de Voorzitter de volgende nieuwjaarsrede uit Dames en heren. Hoewel dit jaar reeds 30 dagen oud is, moge ik toch aan het begin van onze eerste vergadering, u voor 1957 veel voorspoed en geluk toewensen. In deze kring van bestuurders, die mede de verantwoordelijkheid dragen voor het beleid, dat in onze gemeente gevoerd wordt, voeg ik hieraan de wens toe, dat het u eveneens gegeven worde om, in goede harmonie, een voorspoedige ontwikkeling van onze gemeentelijke samen leving te helpen bevorderen. U zult dit, een ieder naar de mate van zijn krachten en naar beste weten, moeten doen en daarbij het eigen of groepsbelang achter stellen bij het algemeen belang. Een zware eis. Een eis evenwel, die, zolang als de menselijke samenleving bestaat, aanhaar bestuurders gesteld moet worden. De ervaring in het verleden hier opgedaan geeft mij de overtuiging, dat u allen hiernaar streeft. Voor een goed bestuur is inzicht èn karakter vereist. Bij de behandeling van de begroting 1957 moest ik u zeggen, dat wij naar mijn mening een moeilijk jaar tegemoet gingen. De ontwikkeling sindsdien heeft mij helaas in deze mening gesterkt. De financiële en monetaire omstandigheden waaronder de gemeenten moeten werken staan in direct verband met, en zijn geheel afhankelijk van onze nationale financiële en monetaire situatie. Deze nu geeft nog steeds tot grote zorgen aanleiding. Het deficit op de betalingsbalans is nog steeds niet in zijn tegendeel verkeerd. De kapitaals- schaarste houdt nog onverminderd aan. Zowel overheid als bedrijfsleven hebben de grootste moeite zich de nodige mid delen te verschaffen. Het heeft geen zin ons thans te verdiepen in de oor zaken, die tot deze situatie geleid hebben. - Alleen -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 2