-- 6 november 1957 150 wijs over 1956 (1-1083-4917)» "Voorstel tot beschikbaarstelling van een extra krediet voor de aanschaffing van leermiddelen ten behoeve van de openbare school Swjest-Zuid (1-1082) Deze beide voorstellen worden achtereenvolgens zonder dis cussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Voorstel tot verkoop van grond gelegen nabij de Generaal Winkel manstraat aan de N.V.Bouw- en Handelmaatschappij "WABO" geves tigd te Eindhoven (1-1088). De VOORZITTER deelt mede, dat de commissie grondbedrijf en uitbreidingsplan zich met dit voorstel verenigt, hoewel enkele leden uit praktisch oogpunt de plaatsing van de te bouwen schuur tjes niet ideaal achten. De commissie gaat er voorts mee akkoord dat in de bepaling in art. 21 sub f van het voorlopig koopcon tract in plaats van "ter keuze van verkoper" wordt gelezen: ter keuze van koper. Spreker deelt mede dat het college punt f nogmaals heeft ge wijzigd en dit uiteindelijk als volgt zou willen lezen: "In eerste instantie zullen aan koper slechts die percelen worden getransporteerd, welke niet geheel of gedeeltelijk met een blauwe kleur zijn aangegeven. Alsdan zal een evenredig deel der koopsom van 510.000,--, berekend naar verhouding van het totaal aantal woningen, worden voldaan. Bij levering van de geheel of gedeeltelijk blauw gekleurde percelen zal het restant der koopsom wrorden voldaan. De over drachtskosten zijn hierbij eveneens voor rekening van koper". De wethouder VAN ZADELHOFE stelt voor de overeenkomst aan te gaan onder voorbehoud dat burgemeester en wethouders met de koper overeenstemming bereiken omtrent de juiste situering van de bouwblokken. Bij nadere opmeting is gebleken, dat de tekening van de architect niet geheel nauwkeurig is, volgens deze tekening zou den drie blokken op het gebied van de gemeente Zeist komen te staan. (De heer Oranje komt, te 19-45 uur, ter vergadering). De heer PIEREN verheugt zich er over, dat in Soesterberg 301 woningen zullen kunnen worden gebouwd. Hij wijst er echter op, dat wanneer de in deze woningen te huisvesten gezinnen uit slechts drie personen bestaan - het zullen in het algemeen ze ker jonge gezinnen zijn -, er ook onmiddellijk behoefte zal zijn aan schoolruimte. Bovendien zal er gebrek zijn aan winkelruimte Spreker verzoekt het college zowel aan de behoefte aan school- als aan winkelruimte op de kortst mogelijke termijn ernstig aan dacht te besteden. Mevrouw POLET-Musler maakt bezwaar tegen de smalle huizen. Zij begrijpt dat het een compromis is geworden en als zodanig kan zij het wel aanvaarden. Ook ziet zij zeer goed in, dat de archi tect voor een ontzaglijk moeilijke opgave stond, omdat er stroken bouw moet komen. Maar al zijn de woningen in hun soort niet zo slecht, het soort vindt spreekster minder gunstig, vooral wat betreft de oplossing voor de schuurtjes. Mocht de gemeente ooit dit soort huizen gaan bouwen, dan wil spreekster er met klem op aandringen bergruimte ónder de huizen te zoeken. Vooral voor de middelste huizen brengt de hier voorgestelde plaats der schuurtje grote moeilijkheden mede. Spreekster zal echter niet tegen het voorstel stemmen, zij is veel te blij dat er zoveel huizen gebouwd zullen worden, al zou zij liever niet meer van déze huizen zien verrijzen. De heer SCHAAFSMA kan zich bij nader inzien en nadenken - niet -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 300