-- 6 november 1957 -- 152. wethouders stellen de raad slechts voor grond te verkopen aan de beleggingsmaatschappij, die daarop huizen gaat bouwen. Natuurlijk heeft de gemeente het recht bepaalde eisen te stellen en te trachten die bij de onderhandelingen te verwezenlijken. Het be treft hier immers geen normale grondverkoopDe exploitatiereke ning van de grond sluit net, al is de verwachting, dat de post aanleg van wegen in verband met het gebrek aan werk in de wegen sector wat lager zal zijn dan is geraamd, Tannoer de gemeente Soest echter wil medewerken aan hot tot stand komen van premie woningen te Soesterberg, dan moet zij de daarvoor benodigde grond voor een zo laag mogelijke prijs beschikbaar stellen. Oorspronke lijk was de prijs 1500,per woning. Later is de prijs in ver band met allerlei omstandigheden verhoogd tot 1700,--, een prijs die de gemeente absoluut moet hebben. Door de lage grondprijs en door het feit, dat voor deze woningen behalve de normale premie waarschijnlijk nog een extra premie door het ministerie van oor log zal worden gegeven, zal het mogelijk zijn tot aanvaardbare huren te komen, die niet te veel afwijken van de huren van woning wetwoningen. Dit is voor het college de reden om de zaken, waarop de heer Pieren heeft gewezen, voor lief te nemen. Men heeft hier de gelegenheid 300 woningen te doen bouwen. Dit betekent, dat de behoefte aan woningen te Soesterberg tot de helft wordt geredu ceerd. In antwoord aan mevrouw Polet zegt spreker, dat het in derdaad een bezwaar is, dat de schuurtjes aan het kopeinde van de woningen zijn geprojecteerd, waardoor de bewoners van de middel ste huizen een eindje zullen moeten lopen om bij hun schuurtje te komen. Gemeentewerken heeft steeds getracht de schuurtjes dichter bij de woningen te krijgen. De gekozen oplossing is echter uit stedebouwkundig oogpunt de mooiste. De gemeente heeft overi gens niet zo heel veel in deze te vertellen. Zij kan dit plan aannemen of niet aannemen. Zij moet ook niet te veel haar bevoog ding uitstrekken over degene, die hier zal bouwen. De verlangens van de gemeente zijn zoveel mogelijk ingewilligd. Verder wil de bouwer van de huizen niet gaan. In antwoord aan de heer Clemens zegt spreker, dat de zaak te Amersfoort geheel anders ligt. Men heeft te Soesterberg te maken met als het ware een drie-eenheid. De gemeente verkoopt de grond tegen een zo laag mogelijke prijs, maar het ministerie van oorlog heeft een contract met de beleggingsmaatschappij omtrent de huurprijzen van de woningen. De zaak is dus volkomen rond. De heer CLEMENS; Loopt de gemeente in de toekomst ten aanzien van de voor haar eigen woningbouw benodigde grond niet vast? De wethouder VAN ZADELHOFF; Dat is lood om oud ijzer. De gemeente kan op het ogenblik niet bouwen. Hetgeen hier gebouwd zal worden is toch ook voor de mensen van Soesterberg. De grond kan maar één keer worden bebouwd. De heer CLEMENS; Gouverner c'est prévoir. De gemeente moet toch ook grond hebben voor haar eigen woningbouw. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat de gemeente op het ogenblik volgens ruwe schatting te Soesterberg nog grond beschik baar heeft voor de bouw van 150 woningen. De heer SCHAAFSMA verklaart, dat hij tegen het voorstel blijft Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen, waarbij op verzoek van de heer Schaafsma wordt aange tekend, dat hij zich met de genomen beslissing niet heeft verenigd. - 197.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 304