-- 6 november 1957 -- 1 53» 197* Voorstel tot onteigening van gronden gelegen aan de Schaepmanstraat en de Thorbeckestraat (1-1089). De heer VAN WELY heeft gehoord, dat een van de eigenaren van de grond uit de krant heeft vernomen, dat het gemeentebestuur van plan is zijn grond te onteigenen. Dit is geen juiste gang van zaken. Het college heeft meermalen gezegd, dat het altijd begint de minnelijke weg te bewandelen. Yfordt bij minnelijk overleg geen overeenstemming bereikt - zo heeft het college meermalen gezegd - dan pas gaat de ge meente over tot onteigening. In het onderhavige geval is de tegenover gestelde weg gevolgd. Thans gaat het college direct over tot onteige ning en laat het de prijs van de grond bepalen door de hoofdingenieur directeur van de volkshuisvesting. Wanneer deze prijs niet overeenkomt met de prijs, die de eigenaar zich heeft voorgesteld, wordt deze ge dagvaard en volgt een rechterlijke uitspraak. In de voordracht staat, dat er met de eigenaren geen onderhandelingen zijn gevoerd, terwijl in een ter inzage gelegd stuk wordt medegedeeld, dat de eigenaren in het geheel niet zijn gehoord. Naar sprekersoordeel hadden burgemees ter en wethouders eerst moeten trachten met de eigenaren tot overeen stemming te komen. De ene eigenaar van de grond, de heer Blom, kan beter dan de hoofdingenieur-directeur de waarde van de grond beoor delen. Hij heeft jaren de grond bewerkt, is zelf reeds op gevorderde leeftijd en is ook wel in staat te beoordelen, wat de grond gemiddeld per jaar bij hem opbrengt. Het lijkt spreker gewenst alsnog te trachten met de eigenaren tot een minnelijke schikking te geraken en niet direct tot onteigening over te gaan. De heren VAN DEN AREND en BROUWER hebben inmiddels de vergade ring verlaten. De wethouder VAN ZADELIIOFF zegt, dat toen werd begonnen met de ontwikkeling van dit plan met verschillende eigenaren overleg is ge pleegd. Met één van die eigenaren - spreker acht het beter hier geen namen te noemen - is echter geen overeenstemming bereikt over het ge hele terrein. Deze eigenaar heeft toen slechts afgestaan het gedeelte, waar de Thorbeckestraat over loopt. Met een andere eigenaar, namelijk die van de grond in het verlengde van de Schaepmanstraatkon in de afgelopen jaren ook nooit overeenstemming worden bereikt. Spreker geeft direct toe, dat de gevolgde gang van zaken niet sympathiek aandoet. Men kan dit waarschijnlijk met een verklaring aan de mensen zelf wel rechttrekken. De gemeente zal echter nooit de waarde van de grond laten bepa len door de eigenaar, maar zich wenden tot deskundigen, die de prijs vaststellen die de gemeente redelijkerwijze moet bieden. Op het ogen blik stelt het college voor een voorlopig besluit tot onteigening te nemen. Dit betekent nog niet, dat de gemeente gaat procederen. Daar voor zal de raad nog eens een besluit moeten nemen. Het thans voorge stelde besluit betekent alleen, dat de gemeente de zaak aanhangig maakt. Wanneer dit besluit wordt goedgekeurd, worden deskundigen be noemd. Deze deskundigen bepalen de prijs en die prijs biedt de gemeen te. Wanneer op grond van deze prijs overeenstemming wordt bereikt, ge schiedt de overdracht van de grond door minnelijk overleg. Wanneer de tegenpartij het met de door de deskundigen vastgestelde prijs niet eens is, gaat de gemeente procederen. De rechtbank wijst dan meestal dezelfde deskundigen aan. Deze brengen dan een advies uit, dat praktisch neerkomt op de prijs, die zij de gemeente hebben geadviseerd. De rechter doet dan een uitspraak. De praktijk is, dat het niet tot een rechterlijke uitspraak komt, omdat de eigenaren van te voren wel zo verstandig zijn de door de deskundigen bepaalde prijs te aan vaarden, zodat men een minnelijke schikking krijgt. - Door -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 306