- 6 november 1957 - 154- Door de thans voorgestelde gang van zaken wordt omzeild, dat de gemeente zelf een deskundige moet aantrekken voor de taxatie van de grond. Het college wil dit uit praktische overwe gingen omzeilen. De gemeente werkt op het ogenblik reeds met ver schillende deskundigen. Deze zijn zeer bezet, waardoor het ont zettend moeilijk is een taxatie uit hun handen te krijgen. Door de thans voorgestelde gang van zaken loopt het allemaal veel vlotter De heer HILHORST is het met de heer Van Wely eens, dat deze gang van zaken toch eigenlijk betekent, dat de betrokkenen voor een voldongen feit worden gesteld. Thans wordt de centrale ont eigeningscommissie ingeschakeld, om de prijs vast te stellen, welke commissie dan eventueel later ten behoeve van de rechtbank de zelfde taak krijgt te vervullen. Dit heeft tot gevolg, dat de door deze commissie vast te stellen prijs ook de uiteindelijke prijs zal zijn. Spreker gelooft, dat het voor degenen, die grond hebben af te staan, prettiger ware geweest, wanneer vooraf min nelijk overleg was gepleegd. Thans zullen zij het bericht thuis gestuurd krijgen? Dit is de waarde die is bepaald, wanneer u er niet mede akkoord gaat, volgt een proces, waarbij dezelfde men sen zullen adviseren over de prijs en u kunt aannemen, dat het u thans geboden bedrag ook de prijs is, die uiteindelijk zal worden bepaald. Dit is een onjuiste gang van zaken. Er moet een zeker respect zijn voor de mensen, die grond hebben op te offeren. De "wethouder VAN ZADELHOFF merkt op reeds te hebben gezegd de gevolgde methode niet elegant te vinden. Dit kan het beste worden hersteld door de betrokkenen mededeling te doen van de wijze, waarop deze aangelegenheid zal worden gespeeld. De thans voorgestelde gang van zaken komt in feite overigens op hetzelfde neer als de andere methode. De deskundigen bepalen de prijs. Daar na gaat het college met de betrokkenen praten. Deze kan argumen ten naar voren brengen, waar burgemeester en wethouders iets in vinden zitten. Dit wordt de raad dan kenbaar gemaakt. Het colle ge mag niet gaan procederen zonder toestemming van de raad. Het staat de raad dan volkomen vrij te besluiten niet te gaan proce deren, maar de hogere prijs te betalen. De heer VAN WELY vindt het voor de eigenaren van de grond zeer onaangenaam, wanneer zij uit de krant moeten vernemen, wat burgemeester en wethouders van plan zijn te doen met hun eigen dom. Het zou reëler zijn geweest, wanneer burgemeester en wet houders zich van te voren met hen in verbinding hadden gesteld. De door spreker genoemde eigenaar is een bejaard man, die jaar en dag in deze tuin heeft gewerkt en de "waarde van de grond be ter kan beoordelen dan de hoofdingenieur-directeur. De wethouder VAN ZADELHOFF: Dat is op het ogenblik niet aan de orde. De heer VAN WELY: Dat weet ik wel, maar het is zeer onaan genaam, dat de man uit de krant moet vernemen wat burgemeester en wethouders denken te doen. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat hetgeen in de krant stond een officiële bekendmaking was, die dus ook tot de betrokke nen was gericht. Spreker herhaalt echter, dat hij toegeeft, dat de gang van zaken voor de betrokkenen niet prettig is. Met een prijsbepaling door de eigenaar zou de raad nooit akkoord gaan. De raad zal toch in de eerste plaats van het college verlangen een behoorlijk gedocumenteerd rapport over de waarde van de grond. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 308