- 17 december 1957 - 158. "Op grond van het ingestelde onderzoek en gelet op de door het Verificatiebureau van de Vereniging van Nederlandse Ge meenten overgelegde rapporten adviseert de commissie de aan geboden gemeenterekening en bedrijfsrekeningen voorlopig vast te stellen, de rekening van Maatschappelijk Hulpbetoon goed te keuren en de rekening van het Soester Natuurbad voor kennisgeving aan te nemen." Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aan genomen. Voorstel tot medewerking ingevolge art.72 der Lager-onderwijs- wet 1920 inzake het verzoek ven: a. het r.-k, schoolbestuur te Soest tot uitbreiding van de r.-k. u.l.o. school (1-1094). De heer ORANJE merkt op, dat in 19 55 deze school is uitge breid, terwijl zij nu wederom wordt uitgebreid. Twee van deze uitbreidingen in korte tijd lijkt spreker een dure oplossing. Is het zeker, dat thans de uiteindelijke vorm wordt bereikt of zal er wellicht weer een nieuwe uitbreiding dan wel een geheel nieuwe school tot stand moeten komen? De wethouder DE HAAN zegt, dat het moeilijk is in de toe komst te kijken. Ongeveer drie jaar geleden heeft de raad eveneens moeten beslissen over een uitbreiding van deze school. De school is toen uitgebreid op grond van de cijfers, die op dat moment voor handen waren. Meer krijgt men van het departement niet toegewezen. Het departement trekt nimmer een wissel op de toekomst, tenzij volkomen aantoonbaar is, dat die wissel gehonoreerd zal worden. Het laatste is het geval ten aanzien van een lagere school, waarbij aan de hand van geboortecijfers kan worden aangetoond het aanwezig zijn van nieuwe lichtingen, die de school moeten bezoeken. Bij het u.l.o. ligt de zaak geheel anders. Door de leerplicht is men verplicht de lagere school door te lopen, maar dit geldt niet voor het u.l.o. Heeft men de lagere school doorlopen, dan wil dit niet zeggen, dat men per sè het u.l.o. gaat volgen. Daar om is het moeilijk ten aanzien van het u.l.o, vooruit te denken Daar komt een belangrijke factor bij. Op het ministerie zijn vrij uitgewerkte plannen, waarbij men is uitgegaan van de gedachte, dat het u.l.o. niet voldoende aansluiting geeft op het zakenleven, waar de meeste u.1.0.-leerlingen terecht komen. Er wordt uitgezien naar een andere vorm van onderwijs, die tevens een betere aansluiting geeft tussen het lager on derwijs en de andere vormen van onderwijs. Men wil een zoge naamde schakelschool voor algemeen vormend onderwijs in het leven roepen. Aan het einde van deze school wordt dan bekeken welke kant de leerling zal opgaan. Wanneer deze plannen door gaan, komt juist het u.l.o. op de helling^ daar vallen dan de klappen. Spreker acht het daarom niet raadzaam te bekijken, of er misschien nog een lokaal bij de onderhavige school moet komen Door de thans voorgestelde uitbreiding is men voorlopig uit de moeilijkheden. Of dit blijvend zo zal zijn, waagt hij niet te zeggen. Een acht-klassige u.l.o.school is bovendien een vrij goed afgerond geheel, net als een zes-klassige lagere school. Wanneer de groei van deze school zich snel doorzet en er van de nieuwe onderwijsvorm niets komt, zou er aanleiding zijn een geheel nieuwe school te stichten, maar dan elders in de - gemeente. -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 316