- 17 december 1957 - 159. gemeente Dat een verdere uitbreiding van de school op het ogen blik niet zou worden toegestaan, blijkt uit het voorbeeld van de christelijke u.l.o.school aan de Prins Bernhardlaan. Toen deze school uitgebreid moest worden, hebben B&W in overleg met het schoolbestuur voorgesteld er nog een extra lokaal bij te bouwen, dat voorlopig voor een bepaald vak zou kunnen worden gebruikt. Het zag er namelijk naar uit, dat dit lokaal binnen vrij korte tijd noodzakelijk zou zijn. Dit is niet toegestaan, terwijl het lokaal thans no dig is. Men wil van hogerhand een uitbreiding beperken tot de op het desbetreffende moment benodigde grootte. Alleen ten aanzien van het wettelijk verplichte onderwijs wijkt men daar van af. Dit is bijvoorbeeld te Soesterberg ge- s chied De heer ORANJE dankt de wethouder voor het antwoord. Het vergunningsbeleid van de regering zal de gemeente wel licht dwingen tot het treffen van een duurdere oplossing dan zij in eigen beheer zou zoeken. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. b. het r,-k. schoolbestuur te Soest tot aanschaffing van een bordstelling voor de r.-k. meisjesschool (1-1095)» 208. Voorstel tot onbewoonbaarverklaring van de woning Oude Utrechtseweg 24 (1-1106). Deze beide voorstellen worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 209. Voorstel inzake het opnemen en uitlenen van gelden gedu rende het jaar 1958 (IV-1097). De heer ORANJE merkt op, dat de raad door aanneming van dit voorstel het college machtigt o.a. geld op te ne men bij de Nederlandsche Bank, waarbij het gemeentelijk effectenbezit in onderpand wordt gegeven, marmede wordt de Nederlandsche Bank het recht gegeven dit effectenbe zit eventueel te realiseren. Daar men zich altijd op het standpunt heeft gesteld, dat het gemeentelijk effecten bezit bewaard moet blijven, dringt spreker er op aan het lenen van kasgeld bij de Nederlandsche Bank zoveel moge lijk uit te stellen en wanneer toch gelden bij de Neder landsche Bank moeten worden opgenomen, die bij een moge lijkheid tot aflossing het eerst af te lossen, zodat het aandelenbezit weer onbezwaard wordt. Onder g wordt voorgesteld B&W te machtigen tot het op nemen van geld bij de S.H.B.0tot een maximum van 16,000,--. Dit is de reserve van de E.H.B',0. voor een nieuwe ziekenauto. Wanneer de E.H.B.0. deze auto wil aanschaffen, zal zij over deze reserve willen beschikken. Spreker vreest, dat de gemeente dan geld tegen een hoger percentage moet lenen om de E.H.B.0. het geld uit te be talen. Hij zou haast de E.Iï.B.O. adviseren geen geld bij de gemeente te beleggen. De wethouder VAN DEN AREND gelooft, dat de heer Oranje het tweede punt niet juist ziet. De E.H.B.0. belegt bij de gemeente het overschot op het gebruik van de zieken auto. Vanneer de E.H.B.0. tot aanschaffing van een nieuwe auto wil overgaan, zal zij zeker eerst overleg met de ge meente plegen. Het gemeentebestuur behoeft in deze dus niet bevreesd te zijn. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 318