17 december 1957 161 Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen 216. Voorstel tot verlenging van de huurovereenkomst met P.G-.A. Kradolfer te Zeist, betreffende het perceel Veldm.Montgo- meryweg 29 (1-4969). fit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen 217. Voorstel tot benoeming van leden in het bestuur van de instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon (III-1098). Mevrouw LANDWEER-de Visser merkt op, dat ten aanzien van de eerste vacature als nummer e'én op de aanbeveling staat de heer Van den Brakel en als nummer twee mevrouw Van den Broek-Niesten. Zij stelt voorop de heer Van den Brakel in het geheel niet te kennen en van zijn capaci teiten niets af te willen doen. Zit er echter reeds een vrouw in het bestuur van de instelling voor Maatschappe lijk Hulpbetoon? Zo niet, dan zal spreekster haar stem geven aan mevrouw Van den Broek-Niesten; zij doet dit dan niet omdat zij de heer Van den Brakel niet goed zou achten, maar omdat zij het gewenst vindt, dat er een vrouw in het bestuur zit. fe wethouder DE HAAN wijst er op, dat de heren Van d„en Brakel en Van der Beyst reeds deel uitmaken van het be stuur. Een vrouw zit nog niet in het bestuur- Hij gelooft, dat dit punt een vingerwijzing kan zijn voor het bestuur van Maatschappelijk Hulpbetoon, dat de aanbeveling opstelt. Het is het beste om wanneer iemand zich niet meer herkies baar stelt in de kring, die de aftredende vertegenwoordig de, naar een vrouwelijke kandidaat te zoeken. Op zichzelf voelt spreker er wel voor ook de stem van de huisvrouw in het bestuur te doen klinken. Op het ogenblik is dit echter moeilijk te verwezenlijken, omdat dan - ongewild - naar buiten de indruk zou worden gewekt, dat de heer Van den Brakel het in het bestuur niet goed zou hebben gedaan. Mevrouw LANDWEER-de Visser merkt op, dat zij daarom ook heeft gezegd de heer Van den Brakel niet te kennen en van zijn capaciteiten niets af te willen doen. Zij vindt juist in dit bestuur een vrouw beter op haar plaats dan een man. Tegenover een vrouw wordt gauwer wat over een huishouding gezegd. Wanneer zij een gezin bezoekt, heeft een vrouw vaak meer contact d.an wanneer een man dit doet. fe wethouder DE HAAN? Er is geen sprake van, dat een bestuurslid de gezinnen bezoekt. Dat zou ook onjuist zijn. Op het bestuur berust de bestuurlijke en niet de uitvoeren de taak. De maatschappelijk werkster - een vrouw! - bezoekt de gezinnen. De maatschappelijk werkster woont ook de ver gaderingen van het bestuur bij, zodat het vrouwelijke ele ment dus wel aanwezig is. Mevrouw LANDWEER-de Visser? Dat is van de buitenkant! De wethouder DE HAAN? Integendeel! Mevrouw LANDWEER-de Visser? Er zit toch niet een vrouw als bestuurslid. De wethouder geeft trouwens zelfs toe, dat het aanbeveling verdient een vrouwelijk bestuurslid te hebben. Spreekster gaat akkoord met de suggestie van de wet houder bij een vacature, waarbij het aftredende lid zich niet herkiesbaar stelt, een vrouw voor te dragen. Er zullen - ook -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 322