- 17 december 1957 - 162. ook in het bestuur problemen naar voren komen, die een vrouw beter kan aanvoelen dan een man. Zij zal thans voor de heer Yan den Brakel stemmen. De heer YAN ANDEL vraagt, of het aantal bestuursleden vast staat. Anders zou het bestuur met een vrouw kunnen worden uit gebreid De wethouder DE HAANi Het aantal leden ligt vast. Uitgebracht worden twee maal 19 stemmen, waarvan 2 van on waarde, 16 op de heren J.J. van den Brakel en B.van der Eeyst en 1 op mevrouw Th,S.van den Broek-Niesten, zodat de heren Van den Brakel en Yan der Eeyst zijn herbenoemd. De VOORZITTER dankt de leden van het stembureau voor de genomen moeite. 218. Voorstel tot vergroting van het hoofdenkamertje van de open bare lagere school Middelwijkstraat (1-1105). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 219. Voorstel tot verbetering van de brandweercentrale te Soester- berg (1-1113). De VOORZITTER deelt mede, dat de financiële commissie zich verenigt met dit voorstel, doch de vraag stelt, of ter voor koming van bevriezing in de aan te bouwen W.C. geen verwarming moet worden aangebracht, In antwoord op deze vraag deelt hij mede, dat door het aan brengen van verwarming in de W.C. de kosten ongetwijfeld zullen toenemen. Aansluiting op de bestaande verwarming lijkt hem zeer moeilijk. Het gemakkelijkste zou zijn een elektrische verwar ming, Dit is echter zeer kostbaar. Men moet hierbij bedenken, dat de brandweercentrale zeer weinig wordt gebruikt en dat zo'n verwarming toch permanent aan zou moeten zijn. Het is het beste de leiding in de vorstperiode af te sluiten en haar tij dens de enkele keren, dat er een oefening, theorieles of brand is, weer aan te sluiten. Natuurlijk is het mooier ook een voor ziening aan te brengen ter voorkoming van bevriezing van de W.C. Met opzet heeft men zich echter beperkt tot het noodzake lijke en alles wat "wel mooi" is achterwege gelaten. De heer CLEMENS merkt op, dat wanneer de riolering van de bestaande wegen wel tot stand zou komen, men zich de kosten voor het graven van een put zou hebben kunnen besparen. De VOORZITTER gelooft, dat men door aansluiting op de riole ring veel duurder zou uitkomen dan door het maken van een put. Wanneer de riolering zou komen te liggen in de Luitenant Koppenlaan, zou er van de brandweerkazerne naar deze laan een riool van 40 a 50 m moeten worden gelegd. Het is dan veel goed koper een put te graven. De heer CLEMENSs Inderdaad, maar er zal toch riolering moe ten komen. De VOORZITTER zegt, dat de brandweerkazerne waarschijnlijk nooit op de riolering zal worden aangesloten. Het is hier een heel ander geval dan bij een woning, die permanent wordt ge bruikt. Men kan heel wat putten graven voor het bedrag, dat 50 m riolering kost. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aange nomen 220. Voorstel tot naamgeving van de weg lopende langs de St.ïhere- siaschool (1-1112). - Mevrouw -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 324