- 17 december 1957 - 163 o Mevrouw LANDWEER-de Visser heeft er eigenlijk bezwaar tegen deze straat StTheresiastraat te noemen. Haar bezwa ren gaan niet tegen Iheresiastraatmaar wel tegen "St.". Soest bestaat voor een deel uit katholieken. Het merendeel van de Soester bevolking is echter niet katholiek. En het plaatsen van "St." voor een naam is zuiver een katholieke instelling. Spreekster dringt er bij haar mederaadsleden op aan Theresiastraat te handhaven, maar "St." achterwege te laten. Een straat mag niet het bepaalde cachet van de een of andere godsdienst dragen. De heer CLEMENS frappeert het niet, dat mevrouw Land weer met dit bezwaar komt. Ook ten aanzien van de naam StBonifacius heeft zich iets dergelijks voorgedaan, Aan de onderhavige straat staat de r,-k. StTheresiaschool Wanneer de straat hiernaar wordt genoemd, is het niet meer dan behoorlijk haar ook St, Theresiastraat te noemen. Spreker begrijpt niet de bezwaren van mevrouw Landweer tegen "St,", In haar kring wordt ook St. Nicolaas gevierd. Waarom maakt zij geen propaganda om dit feest "ïüaasf eest te noemen?! Mevrouw Landweer doet een beroep op de raad. Spreker hoopt, dat de raad met dit antipapistische relletje niet zal meedoen, want zo beschouwt de IÏ.V.P.-factie dit. Mevrouw POLET-Musler merkt op, dat mevrouw Landweer een scheiding maakt tussen katholieke en niet katholieke inwoners van Soest, daarbij de niet katholieke inwoners over een kam scherend, Dit is ook een fout. Er zijn ge noeg mensen in Soest die, hoewel niet katholiek zijnde, er toch geen bezwaar tegen hebben een straat naar een heili ge te noemen, en daarbij de volle naam van de heilige te gebruiken. Zij hebben er begrip voor, dat in katholieke kring Theresiastraat tout court niets zegt. Niettemin heeft spreekster bezwaar tegen de voorgestel de naam. Zij vindt die van een geestelijke armoede getui gen; de school heet naar St. Theresia en dan noemt men de straat er ook maar naar. Was er dan niet, wanneer men in deze richting zoekt, een andere naam te bedenken die past bij het onderwijs en speciaal bij dat aan meisjes? Dit was spreeksters eerste opwelling, wat niet wegneemt, dat zij zich kan voorstellen, dat de voorgestelde naam voor een bepaalde categorie van protestanten moeilijk is te aan vaarden. Zij doet de suggestie deze straat naar Prof. van G-irmeken, de beroemde katholieke taalgeleerde, te noemen. Dan blijft men toch in de sfeer van het onderwijs, terwijl men de straat tevens naar een katholiek noemt. Spreekster wenst namelijk in geen geval ook maar de minste schijn op zich te laden, dat dit van haar kant een soort antipapi me zou zijn. De heer BUTZELAAR wijst er op, dat de raad bewust de mensen, naar wie men een straat noemt, steeds voluit heeft aangeduid. Zo heeft men bijvoorbeeld niet de Schreuderlaan maar de Inspecteur Schreuderlaan. Het zou onjuist zijn van deze gedragslijn af te wijken door thans een gebroken straatnaam vast te stellen, en dat is Theresiastraat. De heer ORANJE zegt, dat voor hem als liberaal deze kwestie zeker niet zo scherp ligt als voor mevrouw Land weer. Hij kan in het betoog van mevrouw/ Landweer echter in - het -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 326