-30 januari 1957 - leningen kan de gemeente niet krijgen. De niet geconso lideerde schuld der gemeenten neemt daardoor voortdurend toe. Dit is een ongewenste toestand. Op 1 januari was de niet geconsoli-deerde schuld der gemeenten in totaal 900.000.000,-Om toeneming van de vlottende schuld te voorkomen heeft de regering bepaald, dat voor de uitgaven der lagere organen voor wat betreft de kleinere bedragen goedkeuring van gedeputeerde staten en voor wat betreft de grotere bedragen goedkeuring van de regering zelf nodig is. Spreker neemt aan, dat voor kleine be dragen als het onderhavige, die voor de normale gang van zaken nodig zijn, goedkeuring zal worden verkregen. Wanneer de gemeente op dit moment zelf een vaste lening kon aangaan, zodat zij niet meer afhankelijk is van de medewerking van de Bank van Nederlandsche G-e- rneenten, dan zou de thans ingestelde procedure niet nodig zijn. Op het ogenblik moeten de gemeenten echter een beroep doen op een derde en die zorgt, dat de zaak niet uit de hand loopt. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor; a. Aanschaffing van een nieuwe aardrijkskundemethode ten behoeve van de openbare u.1c-school (1-939). b. Aanschaffing van leermiddelen ten behoeve van de openbare school te Soesterberg (1-948). Deze beide voorstellen worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aange nomen. Voorstel tot verhoging van de bezoldiging van het ge- rneentepersoneel per 1 januari 1 957 (Compensatie A.O.W. premie) (iv-944-4264) De heer ORANJE merkt op, dat de 5,6% premie voor de algemene Ouderdomswet gaat tot 6900,--. De compen-sa- tie moet dus ook beperkt worden tot de salarissen tot 6900,--. Dit heeft spreker in het stuk echter niet kunnen vinden. De VOORZITTER kan hier niet direct een antwoord op geven. In het te nemen besluit wordt echter verwezen naar de rijksregeling. De heer ORANJE; Het is dus wel de bedoeling? De VOORZITTER; Inderdaad. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet; a.Ten behoeve van de bouw en inrichting van een R.K. meisjesschool voor g.l.o. te Soc-stdijk (1-937) j b.Voor de bouw en inrichting van een nieuwe Chr. school te Soesterberg (1-947). De heer ORANJE weet niet de bouwprijs van school lokalen, maar het is hem opgevallen, dat bij het voor stel onder a de totale bouw- en inrichtingskosten 275.000,-- bedragen en bij voorstel onder b 220.000,-De bouwkosten van de school onder a zijn 202.000,-en van de school onder b 175.000, De inrichtingskosten van beide scholen zijn resp. 48.000,-- en 27.500,-Waar komen deze ver schillen vandaan? - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 32