17 december 1957 - 165 in de katnolieke kerkgeschiedenis een rol speelt en "bij de katholieken bekend is als St. Theresia. Wanneer een straat de naam krijgt van St.Theresia en wanneer daaraan wordt medegewerkt door protestantendan wil dit alleen zeggen, dat deze protestanten te kennen geven, dat er aanleiding is een straat de naam te geven van iemand, die in de katho lieke kerkgeschiedenis een rol heeft gespeeld. Hetzelfde ziet men op politiek gebied.: TroelstrastraatThorbecke- straat, SchaeprnanstraatGroen van PrinstererstraatIn de katholieke kerkgeschiedenis spelen de heiligen een rol; zij krijgen "St." voor hun naam. Het begrip "St." wil slechts zeggen, dat de betrokkene in de katholieke kerkge schiedenis heilig is verklaard. De protestanten kennen de heiligverklaring niet. Wanneer protestanten aan het geven van een straatnaam met "St." medewerken, wil dit dan ook geenszins zeggen, dat zij daardoor te kennen geven: Wij vinden'dat deze persoon heilig is verklaard. Het is alleen historisch onjuist "St." weg te laten. Bovendien, Theresiastraat alleen zegt niets. Niemand zal die naam begrijpen. Wanneer men St. Theresiastraat niet wildan zal er een andere naam voor deze straat moeten worden gevonden. Wanneer men in een stad een Theresiastraat aantreft, zullen zelfs katholieken niet op de gedachte ko men, dat daarmede St. Theresia wordt bedoeld. "St." geeft de positie van de persoon aan in de katholieke kerkge schiedenis. Daarom hoort "St." erbij. Door "St." voor de naam te laten staan geven d_e protestanten hoogstens aan, dat deze persoon in de protestantse kerkgeschiedenis geen rol heeft gespeeld. Mevrouw LANDWEER-de Visser merkt op, dat volgens de voorzitter "St." bij Theresia hoort. In de Hofstad bestaat echter al jarenlang een Theresias traatOok de katholieken- denken er daar niet aan daaraan "St." toe te voegen. De heer HILHORSTs Dat was een prinses! Mevrouw LANDWEER-de Visser betreurt het buitengewoon, dat de heer Glemens en de gehele katholieke fractie haar bedoeling niet hebben begrepen. De heer HILHORSTs Ik geloof, dat wij het heel goed heb ben begrepen! Mevrouw LANDWEER-de Visser zegt, dat haar in de schoenen wordt geschoven een antikatholiek relletje te ontketenen. Niets is minder waar. Wanneer zij antikatholiek zou zijn, zou zij dan naar de opening van de St. Theresiaschool zijn gegaan-?!. (Nu noemt zij het StTheresiaschool, want de naam van de school is een kwestie van het schoolbestuur en niet van de raad.) Door haar aanwezigheid bij deze opening heeft zij blijk gegeven van haar belangstelling voor deze katholie ke school. De raad geeft echter de namen aan straten. Men kan dan van spreekster toch wel begrijpen, dat het voor haar als protestant - in eerste instantie heeft zij dit expres niet naar voren gebracht en gesproken van katholieken en het grootste deel van Soest, dat niet katholiek is - uiter mate moeilijk is mede te werken aan het geven van een straatnaam, waar een zo sterk katholiek accent op ligt. De heer Clemens maakt een grote fout door te spreken van een antikatholieke rel. Daarvan is geen sprake. De heer Clemens heeft door zijn uitlating zelf de zaak op de spits gedreven. Dit spijt spreekster heel erg. Zij heeft geen be- - zwaar -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 330