- 17 december 1957*- 166, zwaar tegen TheresiastraatIn Den Haag en andere steden be staat een Theresiastraat zonder dat het weglaten van !'St.:t als een bezwaar wordt gevoeld. Ir zijn elders ook andere namen van heiligen voor straten gebruiktwaarbij "St." is achterwege gelaten. Dit wordt daar toch ook geaccepteerd. Het spijt spreekster bijzonder, dat deze aangelegenheid door de katholieke raadsfractie in een hoek wordt gedrukt, waarin zij deze kwestie allerminst heeft willen hebben. Het katholieke deel van de raad zal echter ook een beetje begrip moeten hebben voor wat het voor protestanten - nu gebruikt spreekster wel het woord protestanten - betekent om mede te werken aan het geven van een straatnaam met ::St.", welke naam zij dan ook zelf moe ten gebruiken. Daar zit voor spreekster de knoop. Dit geldt niet alleen voor protestantenmaar voor het merendeel van de Soester bevolking, dat niet deelt de overtuiging van de katho lieken, dat iemand, die een uitzonderlijk leven heeft geleid, heilig moet worden verklaard. De heer CLEMENS merkt op, dat de voorzitter er terecht op heeft gewezen, dat bij de katholieken heiligen met "St." worden aangeduid, terwijl de protestanten de heiligverklaring niet ken nen. De K.V.P.-fractie zou geen bezwaar hebben gemaakt, wanneer werd voorgesteld een straat te noemen naar een protestant met een bepaalde titel, die speciaal op het protestantisme wijst, Mevrouw LANDWEER-de Vissers Dat bestaat bij ons niet. De wethouder DE HAAN; Dominee bijvoorbeeld. Mevrouw LANDWEER-de Visser; Lat is iets anders. Dat is een titel. Pastoor zou ik niet erg vinden. De heer CLEMENS zegt, dat de heer Oranje hem heeft gevraagd de uitdrukking "antipapistisch relletje" terug te nemen. Deze uitdrukking neemt hij absoluut niet terug. Hij ziet het niet anders. De ïC.V.P.-fractie zal er zeer goed acht van nemen, hoe de stemming zal zijn. Mevrouw POLET-Musler constateert, dat het hoe langer hoe moeilijker wordt over deze kwestie een beetje nuchter te praten Wat betreft de Theresiastraat in Den Haag wijst zij er op, dat deze straat ligt bij de Louise de Colignjrstraat en de Amalia van Solmslaan. Vermoedelijk is de Theresiastraat in Den Haag dan ook niet naar St. Theresia, maar naar een prinses uit het Huis van Oranje genoemd. Spreekster heeft er tegen geprotesteerd, dat mevrouw Land weer een scheiding maakt tussen katholieken en niet katholieken Zo ligt de zaak niet. Een deel van Soest is katholiek, een deel is protestant en een deel is buitenkerkelijk. De buitenkerke lijken kunnen er best begrip voor opbrengen, dat bij een naam van een heilige "St." hoort. Daar worden wij niet warm of koud van, aldus spreekster. Zij had echter zo graag een andere naam gezien. Zij wil dan de enige zijn, die iets terugneemt en de uitdrukking "geeste lijke armoede" intrekken en spreken van: niet fantasievol. Spreekster vindt zeer onplezierig de wijze, waarop op het ogenblik de discussie wordt gevoerd. Dit heeft zij in deze raad nog helemaal niet meegemaakt. Zij vindt, dat de beide groepen wel wat meer begrip voor elkander kunnen opbrengen; de ene groep wat het stellen van de zaak betreft; de andere wat het opnemen daarvan aangaat. De wethouder VAN ZALELHOEP dankt de voorzitter voor de wijze waarop deze de door het college voorgestelde straatnaam heeft verdedigd. Met mevrouw Pol et vindt hij heel erg onaangenaam de - wijze -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 332