- 17 december 1957 - 167 wijze waarop deze zaak loopt. Verschrikkelijk valt het hem van mevrouw Landweer tegen, dat zij in het geheel niet is ingegaan op hetgeen de voorzitter ter verdediging van de voorgestelde naam naar voren heeft gebracht. Zij draait om de zaak heen. Terecht heeft de voorzitter onderscheid gemaakt tussen StTheresia en StBonifaciusBonifacius is niet een bij uitstek katholieke figuur. Hij is een ook door de protestants-christelijken erkende voorvechter van het christelijk geloof in Europa. Zo ligt de zaak ten aan zien van St. Theresia niet. St. Theresiastraat is een naam, die de katholieken iets zegt. Is het zo gek, dat deze groep een naam krijgt, die haar iets zegt?! Theresiastraat zegt niets. Bat is op zijn Hollands gezegds flauwekul. Het is StTheresiastraat of niets Wanneer mevrouw Landweer op het betoog van de voorzit ter ingingzou spreker respect voor haar kunnen hebben. Thans heeft hij dit niet. Be heer BUTZELAAR valt het op, dat een deel van de raad zo over de voorgestelde naam valt. Toen indertijd Schreu- derlaan door B&W werd voorgesteld, is er door de raad - spreker gelooft zelfs door mevrouw Landweer - verzocht de naam zo duidelijk en volledig mogelijk te maken door de laan Inspecteur Schreuderlaan te noemen, omdat Schreu- derlaan alleen niets zegt. En dan zegt spreker als katho liek, dat Theresiastraat hem niets zegt. Hij stelt voor de lijn, die de raad altijd heeft aangehouden - namelijk dui delijke en volledige straatnamen - ook thans, te volgen door vóo'r Theresiastraat te zetten; St Be heer VAIT AHDEL heeft met bewondering naar het betoog van de voorzitter geluisterd. Men kan echter niet - zoals de voorzitter doet - een politieke figuur als Groen van Prinsterer op één lijn stellen met een achtenswaardig iemand, die door haar verdiensten - het is niet aan spre ker om te beoordelen of dit al dan niet juist is geschied - heilig is verklaard. Spreker onderstreept, dat hij geenszins antipapistisch is of wil redeneren. Zeer betreurt hij het, dat de heer Clemens dit element in de discussie heeft gehaald. Daardoor is deze onaangename sfeer ontstaan. Het gaat er om zuiver deskundig van verschillende kanten te belichten, of er al dan niet grond is in te gaan op de suggestie van mevrouw Landweer. Met de heer Butzelaar is spreker het eens, dat de straat namen duidelijk moeten worden gemaakt, door er Inspecteur, Bsof Ir. voor te zetten. Dit zijn echter in tegenstelling tot "St." algemeen erkende begrippen. Ook het niet kerkelij ke volksdeel erkent "St." niet. "Wanneer men een bepaalde bevol kingsgroep ter wille wil zijn, zoals de K.V.P.-fractie bedoelt, vindt spreker het best. Bij de Groen van Prinste- rerstraat, de Inspecteur Schreuderlaan, de ïroelstrastraat weet iedereen wie wordt bedoeld. Ten aanzien van St. Theresiastraat weet men dit niet. Er zijn twee heilige Theresia's, namelijk Theresia van Avila en Theresia van Lisieux. Spreker zou de il.Y. P,-fractie willen vragen, welke wordt bedoeld, want de namen moeten volgens de heer Butze laar immers zo duidelijk zijn. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 334