- 17 december 1957 - 169. van StMaarten. Door dit te doen geeft men als protestant geenszins te kennen deze persoon een heilige te vinden. Het betekent alleen, dat het iemand betreft, die door de katholieke kerk heilig is verklaard. Iedereen moet echter de stem van het eigen geweten vol gen. Wat spreker het meest betreurt is, dat deze zaak te veel in de emotionele sfeer is getrokken. Men kan toch rustig over iets praten en van de ander denken, dat deze het verkeerd ziet. Men praat er dan nog eens over. Lukt het dan nog niet de ander te overtuigen, dan moet men maar denkens Hij ziet het nu eenmaal anders. Daarom be treurt spreker het, dat de heer Glemens de zaak direct zo hoog heeft opgenomen en niet begonnen is rustig, kalm en zo nuchter mogelijk te discussiëren en tegen de naar voren gebrachte redenering een eigen redenering te plaatsen. De sfeer in de vergadering is op het ogenblik niet ge schikt om te stemmen. Men zou misschien zijn stem uitbren gen uit een gevoel van geprikkeldheid, waarvan men later spijt zou hebben. Vooral waar het hier een principiële kwestie blijkt te zijn, moet men volgens het geweten en niet volgens het gevoel zijn stem uitbrengen. Daarom stelt spreker voor dit punt aan te houden. Mevrouw POLET-Musiert Mijnheer de voorzitter, ik ben nog nooit zo dankbaar geweest voor een voorstel van u! De heer HILHORSTs Ik had toch liever het voorstel thans in stemming zien gebracht. De VOORZITTERS Ik hoop, dat u mijn motieven hebt begre pen. Hierop wordt het voorstel aangehouden. 221 Voorstel tot het aangaan van een geldlening groot 16.000,— IV-1111). 222. Voorstel tot onttrekking van enige wegen, gelegen op het vliegveld Soesterberg (1-4991). Deze beide voorstellen worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 223. Voorstel tot verpachting van diverse percelen bouw- en weiland gedurende het jaar 1958 (1-5008). De VOORZITTER deelt mede, dat in verband met het ge bruik van de ijsbaan de op bladzijde 2 van de voordracht onder b genoemde pachtperiode moet worden veranderd in? van 16 februari 1958 tot 19 oktober 1958. De heer HILHORST zegt, dat 18 oktober geen datum is om de pacht te beëindigen. Bovendien wordt dan de ijsbaan nog niet gebruikt. De VOORZITTER? Dan wordt het 1 november, terwijl de pachtsom alsdan dient te worden gesteld op 180, Hierop wordt overeenkomstig het aldus gewijzigde voor stel besloten, 224. Voorstel tot verlening van het recht van opstal en recht van weg aan de 3.V, P.Ü.E.M. voor het bouwen van een transformatorstation nabij de Soesterbergsestraat (1-5004). 225. Voorstel tot aankoop van? a. twee perceeltjes grond, gelegen aan de Birkstraat en de Soesterbergsestraat van H.van Klooster te Soest (1-4998); b. een perceel grond, gelegen aan de Soesterbergsestraat van H.M.J.Hessel te Baarn (1-4999); c. een perceel grond, gelegen aan de Birkstraat, van R.G-. van Essen te Soest (1-5000); - d. -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 338