17 december 1957 - 170 d. een perceel grond met woning en schuur, plaatselijk "bekend Soesterbergsestraat 99, van van Dijk te Soest (1-5001). 226. Voorstel tot verkoop van een perceel industrieterreingelegen aan de Dorresteinweg aan de N.V, Ceramiek van Breugel (1-5005). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt over eenkomstig de volgnummers 224 t/rn 226 besloten. 227. Voorstel tot het aanvaarden van een vergunning van de Staat der Nederlanden inzake het medegebruik van de garnizoensont spanningszaal van het officierscasino aan de Kampweg te Soes- terberg Be VOORZITTER deelt mede, dat volgens deze vergunning de gemeente het medegebruik kan doen uitoefenen door een naar het oordeel van de commandant van de vliegbasis te Soesterberg daarvoor in aanmerking komende burgerverenigingen in de gemeen te Soest, De vergoeding per avond bedraagt in het stookseizoen 65,-- en buiten het stookseizoen 50,-- voor iedere keer, dat door of namens de gemeente Soest van de vergunning gebruik wordt gemaakt. Dit is naar sprekers oordeel een zeer billijke pri js De heer PIEREN zegt namens de Soesterbergse verenigingen de voorzitter hartelijk dank voor alle door deze genomen moeite gedane stappen en gevoerde besprekingen om dit resultaat te bereiken De heer CLEMENS sluit zich van harte bij de heer Pieren aan. De VOORZITTER is erkentelijk voor de door de heren Pieren en Clemens gebrachte dank. Hij geeft die door aan de garnizoens commandant, die alle medewerking heeft verleend» Ook de Stich ting Welzijn Militairen in Den Haag heeft veel moeite gedaan. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aange nomen, 228. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor aanleg van riolering in verband met de bouw van 501 woningen te Soes terberg door de W.A.B.0. De heer HILHORST herinnert er aan, dat in de vorige verga dering aan de orde is geweest, de verkoop van grond aan de W.A.B.0. Het is hern opgevallen, dat de uitgetrokken post voor makelaarsprovisie zo enorm hoog is. Heeft deze post alleen be trekking op de verkoop van de grond of is daarin ook verdis conteerd de aanleg van straten, pleinen en plantsoenen, al dan niet rnet dure beplanting? Wanneer het laatste het geval is, vraagt hij zich af, of dit wel juist is. Het betreft hier een overdracht van grond ad 95.000,--, terwijl de makelaars provisie 11.000,bedraagt. De wethouder VAN ZADELHOPE zegt, dat de gemeente bouwrijpe grond heeft verkocht, In het in de vorige raadsvergadering be handelde voorstel is een splitsing gemaakt, waaruit blijkt hoe men aan de bedragen is gekomen. Men is uitgegaan van de aan koopprijs van de grond. Daarop is gekomen makelaarsprovisie, aanleg van wegen, riolering enz. In totaal komt men dan tot een bedrag van 510.000,Over dit bedrag is de makelaars provisie berekend. Dit is eenzelfde geval voorzover betreft de splitsing van de verkoopsom van de grond, welke wordt overge dragen aan de N.V. Ceramiek van Breugel. Daar is de prijs van de grond 1,72 per m2, terwijl daar 3,78 per m2 bovenop komt voor het bouwrijp maken van de grond, zodat de totale prijs 5,50 per m2 is. Wanneer iemand - om welke reden dan ook - er op staat, dat een splitsing wordt gemaakt, heeft het - college -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 340