- 17 december 1957 - 171. college daar geen bezwaar tegen; als de gemeente liet totale bedrag maar in handen krijgt. De makelaar heeft daar echter niets mede te maken. Het is volkomen begrijpelijkdat de makelaarsprovisie over het geheel wordt berekend. De heer HILHORSTs Maar in de praktijk komt het nooit voor. De wethouder TAN ZADELHOFF zegt, dat er dus ten aanzien van het terrein aan de Dorresteinweg ook een splitsing is gemaakt, en wel van ,72 voor de grond en 3,78 voor het bouw rijp maken, terwijl de makelaarsprovisie ook over 5,50 loopt De heer HILHORST rnerkt op, dat dit daar alleen voor reke ning van de koper komt. Hij vraagt, of in het onderhavige geval de makelaarsprovisie ook wordt berekend over de kosten van de aanleg van plantsoenen met al dan niet dure beplan ting. Hij vindt het een gekke situatie. De wethouder VAN ZADELHOF]? zegt, dat in dit geval de ma kelaarsprovisie in tegenstelling tot hetgeen in de provin cie Utrecht gebruikelijk is, zowel voor de koper als de verkoper in één bedrag is opgenomen. Het betreft hier een zeer bijzondere verkoop, omdat de gemeente gedwongen was onder een zekere grens te blijven. Oorspronkelijk was ge vraagd, of de gemeente grond kon leveren voor 300 huizen tegen 1.500,per woning. Uiteindelijk is het 1 .700, per woning geworden. Daarin moet de makelaarsprovisie reeds zitten De heer HILHORSTs Het zal wel zo zijn, maar ik ben het er helemaal niet mee eens. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 229. Rondvraag. De wethouder DE HAAN zegt zich in verband met de opmer king, die hij gaat maken, te voelen als een detective op oorlogspad. Het indertijd aangenomen voorstel tot uitbrei ding van de raadzaal is kennelijk niet omvattend genoeg ge weest. Zoeven meende spreker namelijk op te merken, dat een der fracties, ondanks het feit dat er geen verkiezingen zijn geweest, een uitbreiding had ondergaan, weliswaar zonder dat het nieuwe lid aan de tafel is gaan zitten. Spreker kreeg namelijk de indruk, dat er zwaar werd gespiekt. In zijn schooltijd zou hij dit hebben kunnen waarderen. In de gemeenteraad is het echter niet gewenst. De gemeentewet spreekt zich op dit punt duidelijk uit. Spreker wil alleen maar appelleren aan het geweten van een paar raadsleden, die zich misschien onbewust hieraan schuldig gemaakt hebben. Hij verzoekt deze leden, zich eens met hun geweten en hun eed af te zonderen en zich er in de toekomst voor te waken ruggespraak te houden. Dit wekt bij de andere raadsleden onwillekeurig een onprettige indruk. Spreker zegt dit niet, omdat hij jaloers is op deze leden, die een mannetje achter de hand hadden voor het ver strekken van interessante gegevens onder het debat. Het is een kwestie van politieke zuiverheid. Het is meer een waar schuwing dan schoolmeesterij De VOORZITTER zegt, dat hierop geen antwoord van hem zal worden verwacht. Hij sluit vervolgens, te 21.10 uur, de vergadering. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest, gehouden op 11 februari 1958. De secretaris, De voorzitter, TypRvD Oolls

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 342