Nr.10 - 19 december 1957 - 172. NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op donderdag 19 december 1957, te 9.15 uur. VOORZITTERS de burgemeester, de heer Mr.S.P.Baron Bentinck. SECRETARISs de heer J.J.J.M.Pesten. Tegeras/oordig de leden; C.van Andel, J.van den Arend, A. Brouwer, H.A.Butzelaar, H.JSClemensT.Lorresteijn, P.Grift, K.de Haan, A.P.HilhorstHC.Klarenbeekmevrouw S.G.Landweer- de Visser, Dr.D.J.P.OranjeP.C.Pieren, mevrouw S.M.Polet- Musler, J.A.Schaafsma, P.HVersteijneM.M.van Wely, W.G-.van Zadelhoff en J.D.L.Zoetelief Le VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. Vervolgens stelt hij aan de orde: 230. Voorstel tot vaststelling van de begroting der gemeente en die der bedrijven en tot goedkeuring van de begroting van maatschappelijk hulpbetoon voor het dienstjaar 1958. Algemene beschouwingen. Le heerlïïihorst 'zegt, dat zijn linkerbuurvrouw hem heeft verzocht vandaag niets te zeggen, maar daar zal hij zich toch maar niet aan storen! Le raad staat thans voor de behandeling van de begroting voor 1958. Vrijwel teneinde is het jaar 1957, waarin de be groting 1957 haar rol heeft gespeeld. Het spreekt vanzelf, dat men dan een ogenblik terugdenkt aan hetgeen het afgelopen jaar heeft gebracht. En dan constateert spreker in de eerste plaats een zeer grote verandering ten aanzien van het alge meen beleid en de beleidsmogelijkheden tengevolge van de economische omme-keer, die zich dit jaar heeft voorgedaan. Gelukkig heeft zo'n omme-keer zich niet voorgedaan wat betreft de leiding van de raadsvergaderingen. Le voorzitter is beslist dezelfde gebleven. Spreker zou kunnen volstaan met te verwijzen naar de algemene beschouwingen bij de begro ting voor 1957? waarbij de voorzitter dank is gebracht voor de leiding der raadsvergaderingen, de wijze waarop hij de raad tegemoet treedt, de manier van uiteenzetten van moeilijke vraagstukken en de loyaliteit, die hij in acht neemt tegen over iedereen, van welke richting dan ook. Namens de fraotie van de K.V.P. zegt spreker de voorzitter hiervoor ook thans hartelijk dank. Le verhoudingen in de raad van Soest zijn in het alge meen zeer beslist goed te noemen. Bij tijd en wijle komt er echter wel eens een wolkje opdagen. Spreker denkt hierbij aan de laatste vergadering. Vermoedelijk niet zo bedoeld - van verschillende zijden niet - werd toen toch naar buiten de indruk gewekt, alsof men principieel tegenover elkander stond. Mocht van de zijde der K.V.P.-fractie daartoe aanleiding zijn geweest, dan hoopt spreker, dat men dit wil beschouwen als zeer beslist niet zo bedoeld en als een mogelijk te felle reactie zonder voldoende te hebben doorgedacht de gedachtenuitin gen van anderen, die mogelijk ook niet zo kwaad bedoeld wa ren. Hij hoopt, dat de samenwerking, zoals men die in het verleden steeds in deze raad heeft gekend, ook in de toekomst mag blijven gehandhaafd. Spreker herhaalt, dat er zich een grote verandering heeft voorgedaan na de begrotingsvergaderingen einde 1956. - Toen -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 344