-19 december 1957 - 177. aandacht, want al "behoeft het feit, dat de Soester woning voorraad in de periode eind 1947 tot eind 1956 met 25,4 cJo is gestegen, tegenover een stijging te Baarn en Amersfoort van resp. 27,5 1° en 33 op zichzelf niet verontrustend te worden genoemd, de situatie is toch niet prettig, daar men niet weet, hoe de cijfers voor de woningwetbouw zijn. Waar alles er op wijst, dat in 1959 een nieuwe finan ciële regeling tussen rijk en gemeente tot stand zal komen, kan de P.v.d.A.-fractie zich zeer goed verenigen met de gedachte van het college, om een tekort op de be groting voor 1958 te dekken uit de reserve. Dit is h.i. een betere oplossing dan het voor een jaar drukken van het verzorgingspeil der gemeente. Dit is toch al niet zo hoog. Het is te begrijpen, dat velen, bij wie de ellende uit de dertiger jaren met de grote werkloosheid nog in het geheugen staat gegrift, zeer ongerust zijn over de huidige toestand op de arbeidsmarkt. Het spijt spreekster's fractie dan ook zeer, dat het college niet in staat of bereid was een overzicht te geven over het verloop van het aantal ingeschreven werklozen ter plaatse. Misschien zou eens uitvoeriger kunnen worden medegedeeld, hoe de procedure is bij het uitvoeren van aanvullende werken, van wie het initiatief uitgaat, wie het tijdstip bepaalt, waarop men ze aanvangt. Het is voor de gemoedsrust van velen zeer nodig, dat men doordrongen raakt van het ver schil in de houding van de overheid nu in de tijd van be stedingsbeperkingen vroeger in de tijd van aanpassing. Spreekster is er van overtuigd, dat het geen zin heeft om in de eerstvolgende jaren over het gebrek aan zaal ruimte in Soest te praten. Dit behoeft echter beslist niet in te sluiten, dat dan ook maar alles op z;ijn beloop moeten worden gelaten. Gaarne zou zij zien, dat het ver lenen van bemiddeling voor het verkrijgen van plaatsbe wijzen voor culturele manifestaties elders als voorwaarde werd verbonden aan het subsidie voor de Y.V.Y. Het kan toch niet de bedoeling van het college zijn, dat de V.V.V. slechts werkzaamheden verricht voor een gedeelte der Soester bevolking, te weten de hotelhouders en de midden stand. De wijze waarop dit het beste zou kunnen gebeuren, kan natuurlijk door overleg worden geregeld. Haar de mening van de P.v.d.A.-fractie ligt het zeker op de weg der gemeente op te komen voor haar taak in het recreatiegebied van Nederland. Yanzelfsprekend is er een natuurlijke groei van de gemeente te verwachten. Die behoeft echter niet nog eens extra te worden gesti muleerd door het aantrekken van industrie, welke niet strikt nodig is voor de behoefte aan werkgelegenheid van de eigen bevolking. Wat betreft de burgerdag deelt de P.vd,A-fractie de mening van het college, dat uit de verschafte cijfers eens te meer blijkt, hoe noodzakelijk het is, dat men tot burgerzin wordt opgevoed. Zou het mogelijk zijn, bij-voorbeeld door een enquête, de oorzaak van het ge brek aan belangstelling te onderzoeken? Ook dit jaar was de samenwerking met het college goed te noemen, al viel zo af en toe de tendens te be speuren van het wel zonder de raad af te kunnen. Het - begrip -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 354