- 19 december 1957 - 185. feit? dat agrarische gronden bestemd moeten worden voor woningbouw, wegen, scholenbouw en industrie, ha de oorlog is in de eerste plaats getracht dit alles op te vangen op de binnenterrein!jesde overgeschoten hoeken e.d., waar de grond niet zo'n agrarische betekenis had. Zo is in Soesterberg een zeer grote uitbreiding van de bevolking opgevangen kunnen worden op zogenaamde woeste grond. De gemeente is op dit gebied echter langzamerhand uitgepraat Thans zal men noodgedwongen aan de zeer belangrijke agra rische grond moeten komen. Er is gevraagd, wat de gemeente voor het agrarische volksdeel kan doen. Voor de industriëlen doet de gemeente ook niet veel. Zij stelt alleen industrieterrein beschik baar. Verder moet de ontwikkeling van de industriële be drijven worden bewerkstelligd door degenen, die de lei ding van de bedrijven hebben en degenen die daar werken. Hetzelfde geldt voor het agrarische bedrijf. De gemeente subsidieert landbouwscholen en geeft verder, waar mogelijk faciliteiten. Maar het werk moet ten slotte worden ver richt door de werkers in de sector zelf. De samenwerking met andere gemeenten is inderdaad verheugend. Men heeft niet te klagen over de instelling van andere gemeenten tegenover Soest om tot samenwerking te geraken. Samenwerking wordt onder de huidige verhou dingen een gebiedende eis. Willen de gemeenten hun auto nomie zoveel mogelijk behouden, dan zullen zij zelf voor het oplossen van bepaalde problemen moeten zorgen. Dit is alleen door samenwerking mogelijk. Komen de gemeenten niet tot samenwerking, dan zou van hogerhand het verwijt kunnen komen, dat de gemeenten in gebreke blijven bepaal de problemen op te lossen. Hierna wordt gedurende enkele ogenblikken gepauseerd Na hervatting der besprekingen deelt de VOORZITTER in antwoord aan mevrouw Polet mede, dat verschillende wer ken klaar liggen ter opvanging van een eventuele werkloos heid. Het ligt in de bedoeling, die onmiddellijk ter hand te nemen, zodra daartoe aanleiding bestaat. Het is niet de bedoeling van de centrale overheid af te wachten tot de werkloosheid een zekere omvang heeft aangenomen. De regering heeft de gemeentebesturen verzocht plannen klaar te hebben liggen, opdat daarmede onmiddellijk kan worden ingesprongen. De gemeente had al jaren geleden plannen klaar liggen. Die werden inmiddels uitgevoerd als gewone werken. Het gemeentebestuur heeft echter steeds gezorgd dan nieuwe plannen in voorraad te hebben. Mevrouw Polet heeft de suggestie gedaan aan het subsidie voor de V.V.V. de voorwaarde te verbinden, dat deze instelling bemiddeling verleent bij het verkrijgen van kaarten voor uitvoeringen elders. Zo sterk zou spre ker de zaak niet willen stellen. Het college zal zich echter met de V.V.V. in verbinding stellen ten aanzien van de vraag, of deze instelling bereid is voor diverse uitvoeringen elders faciliteiten voor Soester inwoners te verkrijgen. Dit is natuurlijk meer afhankelijk van de exploitanten van de gelegenheden, waar de uitvoeringen worden gegeven. Spreker gelooft echter wel, dat er een vorm kan worden gevonden, waardoor de V.V.V. in deze wat aan alle inwoners van Soest kan bieden en haar werk zaamheden dus niet alleen beperkt tot de groep van hotel- en pensionhouders en de middenstand. - Inderdaad -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 370