-19 december 1957 - 188. ding, die de burgemeester steeds aan de raadsvergaderingen beeft gegeven. Dank dient ook te worden gebracht voor de wijze, waarop de burgemeester de vergaderingen van het college heeft geleid. Soest leeft in een gek jaar. Hier doelt spreker niet op de bestedingsbeperking. Dan zou hij het woord "gek" niet gebruiken. Het is echter elf jaar geleden, dat de burgemees ter te Soest werd benoemd. En spreker gelooft, dat elf altijd het gekkengetal wordt genoemd. Bij dit, zij het niet officiële, jubileum spreekt hij de wens uit, dat de burgemeester Soest nog weer eens elf jaar zal mogen besturen! Bij de heer Hilhorst bestaat nog altijd de vrees, dat Soest met de woningbouw achter komt bij andere gemeenten. De door het college naar voren gebrachte cijfers zijn welis waar summier, maar zij kunnen toch worden genoemd. De laatste drie jaar zijn te Soest gereed gekomen resp. 212, 298 en 236 woningen. Spreker weet, dat het nog veel te weinig is. Maar in verhouding tot andere gemeenten ligt Soest toch niet heel ver uit de koers. Het is jammer, dat het college de raad niet meer gedifferentieerde cijfers heeft kunnen geven ten aanzien van de verhouding tussen de gemeentelijke bouw en de parti culiere bouw in andere plaatsen. De gemeente .Baarn beschikt niet over die cijfers en de gemeente Amersfoort had liever, dat het college van deze cijfers geen gebruik maakte. Soest bevindt zich in het midden. In Baarn is naar verhouding wat meer particuliere bouw tot stand gekomen, terwijl in Amers foort naar verhouding de gemeentelijke bouw groter is geweest. Daarbij moet men echter in ogenschouw nemen, dat het gemeente bestuur van Amersfoort ten opzichte van de gemeentelijke bouw een ander standpunt heeft ingenomen dan het gemeentebe stuur van Soest tot nu toe heeft gedaan. In Soest heeft men door middel van de woningwetbouw ook specifieke woningwet woningen gebouwd, hetgeen in andere gemeenten niet altijd het geval is geweest. In Soest is voor de middengroepen bewust premiebouw toegepast, terwijl in andere gemeenten voor deze categorie nog al eens gebruik is gemaakt van de woningwet bouwregeling. Het te Soest ingenomen standpunt is door het college en naar spreker meent ook door de raad als het juiste bevonden, al heeft de gemeente van haar gedragslijn indirect wel eens narigheid ondervonden. Goede krachten voor een ge- meentefunktie zijn de gemeente namelijk een enkele keer voor bijgegaan, omdat zij elders woonden voor 6,a 7,per week, hetgeen voor hen te Soest niet mogelijk was. Wat dit betreft zijn er volkomen onjuiste toestanden. Er is al het probleem, dat men in Nederland niet gewend is een behoorlijk percentage van het inkomen aan huur uit te geven. Wanneer de gemeente er dan toe overgaat mensen, die in een woningwetwo ning niet horen, daarin, misschien noodgedwongen, toch te plaatsen, dan wordt de zaak nog verder scheef getrokken. Deze mensen stellen zich daarop dan in en willen later eenvoudig niet een hogere huur betalen. Voor het volgend jaar is een plan voor 200 woningen op de Eng klaar. De gronden heeft de gemeente nog niet in bezit. Zoals de voorzitter al heeft gezegd, is de verwerving van deze gronden niet zo'n grote moeilijkheid. In deze verschilt spreker van mening met de heer Hilhorst. Natuurlijk zou het veel gemakkelijker zijn, wanneer de gemeente over zeer veel grond zou beschikken. Het is echter niet meer mogelijk om - zoals vlak na de oorlog - een niet te dure buitenplaats - te -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 376