- 19 december - 189. te kopen en daardoor over grond te beschikken. Op het ogenblik moet bij het aankopen van grondvooral van landbouwgrond, een integrale vergoeding worden gegeven. De prijs wordt welhaast wetenschappelijk vastgesteld. Dat is dan de prijs, die de overheid behoort te betalen voor de grond, waaruit de betrokkenen steeds hun bestaan hebben geput. Ten aanzien van de vraag van de heer Schaafsma over hetgeen de gemeente doet voor de agrarische sector geeft spreker nog twee aanvullingen op het betoog van de voor zitter. In de eerste plaats heeft de gemeente - al is men er in deze nog niet - na de oorlog op het gebied van het verharden van buitenwegen heel wat gedaan. Dit is overi gens niet meer dan een staaltje van haar plicht. Verder wijst spreker op het vuilverwerkingsbedrijfdat in samenwerking met de gemeente Baarn tot stand is gekomen. Naar aanleiding van beschouwingen in de krant zegt hij het volgende. Dit bedrijf zal inderdaad zeer veel geld kosten. Het tekort is geraamd op 1,10 per inwoner. Het spitten van het huisvuil in de bossen zou veel voordeli ger zijn. Wanneer men echter enigermate kennis heeft genomen van de moderne bemestingsvraagstukken, dan weet men - zoals iemand in een ingezonden stuk in de krant ook heeft geschreven -dat de vuilverwerkingsbedrijven in Nederland mede een oplossing kunnen bieden voor het op peil houden van de reeds behoorlijk aangetaste bodem in Nederland. En dan gelooft spreker, dat de gemeente zich in samenwerking met de gemeente Baarn behoorlijke offers getroost voor de landbouw. In antwoord aan mevrouw Polet deelt hij mede, dat het gemeentebestuur zich ten aanzien van de verdeling van de woningbouw altijd voor ogen heeft gesteld de ver houding 60 30 j 10. Deze verhouding is praktisch wel bereikt. Het is natuurlijk bijzonder moeilijk deze ver houding precies aan te houden. Wanneer bijvoorbeeld het volgend jaar de woningen te Soesterberg klaar zijn, zal daarmede het percentage premiebouw sterk zijn vergroot, terwijl door de hier toegepaste bijzondere wijze van financiering en door de medewerking van de gemeente door de grond zo voordelig mogelijk over te dragen, deze wo ningen eigenlijk tot de woningwetsector gerekend kunnen worden. Officieel is het echter premiebouw. Uit dit voor beeld blijkt, hoe moeilijk het is met percentages te werken. De heer HILHORST krijgt de indruk, dat het college de gedachte heeft, dat hetgeen spreker namens zijn fractie over de woningbouw heeft gezegd, eigenlijk ten onrechte naar voren is gebracht. Wanneer uit het feit, dat de werkloosheid in de bouwvakken is toegenomen, wordt afgeleid, dat er over de gehele linie wel minder activiteit ten aanzien van de woningbouw zal bestaan, dan is dit een redenering die niet opgaat. Door de beste dingsbeperking is het eerst de wegenbouw zeer sterk afge remd. Daardoor hebben velen, die in de wegenbouw werkzaam waren, hun toevlucht gezocht in de woningbouw. Weliswaar zijn zij ongeschoold, maar hun werkkracht bood toch de mogelijkheid tot meer bouwen en tot sneller bouwen. Bo vendien is werkloosheid in de bouwvakken in deze tijd een normaal seizoenverschijnsel - Volgens -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 378