- 19 december 1957 - 190. Volgens de verstrekte vergelijkende cijfers van de drie gemeenten ligt Soest met de beide andere gemeenten inderdaad ongeveer gelijk. Dit is echter niet het geval, wanneer men in ogenschouw neemt het aantal in Soesterberg gebouwde woningen, die zeer beslist onder andere omstandigheden tot stand zijn gekomen dan de in Amersfoort en Baarn gebouwde woningen. Y/anneer men zich door de gemeente begeeft, bemerkt men dat praktisch niet wordt gebouwd. Men krijgt dan de indruk, dat te Soest, speciaal ten aanzien van de gemeente lijke bouw, een bouwstop is afgekondigd. Dit houdt in, dat het het volgende jaar zeer moeilijk zal zijn met enigszins behoorlijke cijfers aan te komen van in dat jaar afgewerkte en beschikbaar gestelde woningen. Wethouder Van Zadelhoff heeft medegedeeld, dat volgend jaar een 200-tal woningen op de Soester Eng zal worden ge bouwd. Hij heeft er verder op gewezen, dat de wijze van grondaankoop een geheel andere is dan voorheen. Terecht wordt thans rekening gehouden met alle facetten, die zich voordoen, wanneer eigenaars en eventueel pachters grond moeten afstaan. Men zal het met spreker eens zijn, dat men niet even bij de eigenaars en pachters kan komen om hen een nota voor te leggen, die zij maar hebben te tekenen, waarna de zaak af is gehandeld. Zo eenvoudig is het niet. Er zullen zeer beslist serieuze onderhandelingen aan de over dracht van de grond vooraf moeten gaan. En die zullen zeer beslist zoveel tijd vergen, dat ook wanneer het geld aan wezig zou zijn, het volgend jaar - dat over veertien dagen begint - niet de datum zou kunnen zijn, waarop met de bouw kan worden begonnen. Spreker heeft deze kwestie niet als een verwijt gesteld, maar hij heeft deze gang van zaken wel betreurd. Deze onderhandelingen zullen zeer beslist moei lijkheden met zich medebrengen. Het is namelijk vaak niet slechts een kwestie van geld. De betrokkenen wordt hun be staansmogelijkheid ontnomen. Zij hebben niet de mogelijkheid om waar dan ook in de omgeving de grond aan te vullen, die hun wordt ontnomen.Het in bezit krijgen van grond is daarom niet zo'n eenvoudige zaak. Het is niet een kwestie van dagen, maar van maanden en misschien van jaren. Wanneer de kapi taalmarkt de mogelijkheid tot bouv/en bood en dit zou niet kunnen geschieden tengevolge van nog niet verrichte werk zaamheden, die allang verricht hadden kunnen zijn, dan zou dit in hoge mate te betreuren zijn. Spreker heeft Indië genoemd, omdat wanneer het daar regent, het hier gaat druppelen. De ontwikkeling in Indië kan tot gevolg hebben, dat ook in deze gemeente het aantal woningzoekenden wordt vergroot. Soest is nu eenmaal een zeer mooie gemeente. Vele mensen uit Indië hebben in Soest een woning gezocht. En ook in de toekomst zal Soest bij deze mensen wel in trek blijven. Terecht heeft de voorzitter er op gewezen, dat het be lang van Soest als re creatie-oord hand over hand toeneemt. Er is echter nog een punt. Wanneer men de centralisering van de bevolking in het westen van het land gaat afremmen - de noodzaak daartoe is zeer beslist aanwezig - dan zoekt men naar gemeenten, die de bevolkingsaanwas wel kunnen opvangen. Daaronder behoort Soest. Het is hoog tijd, dat de gemeente Soest zich er ernstig over beraadt, of zij hiervoor al dan niet in aanmerking wenst te komen. In hun antwoord schrijven - B&W -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 380