- 19 december 1957 - 192. bruik maken van de mogelijkheid van de Bouwkas, is zij van oordeel, dat men zich bij de realiteit heeft neer te leggen. Het is alleen te betreuren, dat de raad niet beschikt over de cijfers, die de grondslag zouden moeten zijn van de ver deling Enige raadsvergaderingen terug heeft spreekster voor zichtig aangedrongen op het verkrijgen van een overzicht van de aanwezige woningvoorraad. Toen was het juist de heer Hilhorst, die ontzettend kwaad werd bij de gedachte, dat het bedrijf gemeentewerken maar even zou worden uitgebreid. En nu vraagt hij maar steeds naar voorbereidende werkzaamheden. Niet dat het niet goed is, dat de heer Hilhorst hiernaar vraagt, maar wanneer men zich realiseert, dat alleen al de plannen voor een school te Soesterberg door personeelswis seling vijf maanden bij gemeentewerken moesten blijven lig gen, dan rijst de vraag, hoe de door de heer Hilhorst be doelde voorbereidende werkzaamheden verricht hadden moeten worden. Spreekster heeft de indruk, dat gemeentewerken de zaak net aan kan en dat er met de huidige bezetting van gemeentewerken geen sprake kan zijn van het serieus opzet ten van plannen voor de toekomst. Ook zij zou het voorbe reiden van dergelijke plannen erg prettig vinden. Wanneer men daarvoor pleit, moet men echter tevens aanvaarden een aanmerkelijke uitbreiding van de dienst. Geen antwoord heeft spreekster ontvangen op haar vraag; Hoe lang zal het duren - gerekend vanaf het moment, dat de gemeente weer over geld beschikt - voordat men kan gaan bouwen? Hoe lang denkt het college nodig te hebben voor het in eigendom verkrijgen van de benodigde gronden op de Eng? Henken B&W daarbij aan drie maanden of aan een paar weken? Is het administratief al geheel voor elkaar? Is de grond al opgemeten? Zijn de tekeningen voor het wegenverloop e.d. al gereed? Dit alles zou de gang van zaken kunnen bevorderen. Rekent de voorzitter onder de 700 forensen ook de mili tairen, die elders wonen en hier werken? De heer ORANJE krijgt uit het antwoord van de voorzitter de indruk, dat deze het met zijn betoog eigenlijk wel eens is. Dit is bijzonder verheugend. De V.Y.D.-fractiedie niet in het college is vertegenwoordigd, maar wordt geacht in de oppositie te zijn, heeft zich altijd op het standpunt gesteld, dat deze oppositie een loyale oppositie behoort te wezen. Spieker hoopt, dat de voorzitter uit de overeenkomst van opvatting de conclusie zal trekken, dat de oppositie van de Y.Y.D.-fractie inderdaad een loyale oppositie is. Verheugend is het, dat ook de voorzitter de huidige ontwikkeling wil terugdraaien, zodra, de gelegenheid daartoe bestaat. Het is een menselijke eigenschap, dat men, wanneer eenmaal iets onder de drang der omstandigheden is gecentra liseerd, daarop moeilijk terug kan komen. De gemeentebestu ren moeten daarom opmerkzaam blijven en druk uitoefenen. Dat de voorzitter ten aanzien van het vooroverleg met de toezichthoudende organen de eigen verantwoordelijkheid voorop stelt, is eveneens bijzonder verheugend. De voorzitter zegt, dat de bestedingsbeperking in alle mogelijke opzichten zwaar op de gemeente drukt. In het woord "bestedingsbeperking" hoort spreker echter iets, dat zin speelt op een eigen en bewust beleid. Wanneer men aan be stedingsbeperking doet, ziet hij dit niet als iets, dat onder dwang geschiedt, maar als iets, dat uit eigen beleid, d.w.z. - uit -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 384