- 19 december 1957 - 194. Utrechtse Heuvelrug bestaat, zodat in streekverband dit gehele probleem kan worden bekeken. Dit is een zaak van jaren lange voorbereiding en uitvoerige studie. De angst van de heer Hilhorst, dat dit probleem niet wordt voorbereid is dus ongegrond. Het is alleen jammer, dat de voorbereiding zo lang duurt en veel tijd vergt, ook al door het gebrek aan in deze bekwame mensen. Ook spreker is er van overtuigd, dat Soest de terugslag zal ondervinden van het repatriëren van personen uit Indië. De praktijk heeft uitgewezen, dat de gerepatrieerden het liefst in het westen van het land wonen. Dit is altijd zo geweest. In Den Haag zijn er zeer velen. Ook in deze streek is dit het geval. Het ligt voor de hand, dat men elkander wil opzoeken en dat men daarom het liefst naar een streek gaat, waar reeds vele mensen uit Ind.ië wonen. Er moet rekening worden gehouden met uit Indië terugkomende mensen, die in Soest willen wonen. Ook hieruit blijkt, dat men te Soest niet op een eiland leeft. Vele invloeden van buitenaf moet de gemeente met haar autonomie verwerken en in een bepaalde richting stuwen. In antwoord aan mevrouw Polet zegt spreker, dat er inderdaad een grote behoefte aan huurwoningen bestaat. De meeste premiewoningen zijn koopwoningen geweest, behalve de door de gemeente zelf gebouwde premiewoningen en de woningen, die thans te Soesterberg zullen worden gebouwd. Spreker hoopt - en hij gelooft niet, dat de kans daarop is uitge sloten -, dat ook de institutionele beleggers voor de bouw van huurwoningen aandacht aan Soest zullen schenken. Wanneer dit gebeurt, zullen de mensen met hogere inkomens niet al leen op koopwoningen zijn aangewezen. Ook het probleem van de middenstandswoning-huurwoning zou dan worden opgelost. Behalve de door de gemeente gebouwde waren alle na de oorlog gebouwde middenstandswoningen koopwoningen. Over de tijd van voorbereiding van de woningbouw zal wethouder Van zadelhoff nog het een en a,nder zeggen. Deze gehele kwestie moet men overigens niet te simplistisch be schouwen. Het is niet zo, dat pas met de voorbereiding wordt begonnen, wanneer er kapitaal is. De voorbereiding is al jaren aan de gang. Zij begint met het uitbreidingsplan en een exploitatie-opzet. Als het erg lang duurt, zijn de in zichten omtrent het uitbreidingsplan weer gewijzigd en moet op een andere manier worden gewerkt. Stel dat men na de oorlog voor de Soester Eng een uitbreidingsplan, een exploi tatie-opzet enz. geheel had klaar gemaakt. Wanneer men dan nu kapitaal zou krijgen, zou het plan uit de lade worden gehaald en dan zou men ontzettend schrikken. De gehele zaak zou moeten worden gewijzigd. Tijdens de voorbereidingen van een plan moeten steeds weer - tot het moment dat men gaat bouwen toe - wijzigingen worden aangebracht In antwoord aan de heer Oranje zegt spreker nooit te hebben getwijfeld aan de loyale oppositie van de V.V.D? hij heeft zich zelfs nooit gerealiseerd, dat de fractie van de heer Oranje in de oppositie was. De bestedingsbeperking, zoals die door het rijk wordt bedoeld, heeft betrekking op de kapitaalsuitgaven. De uitga ven van de gewone dienst interesseren de centrale overheid niet zozeer. Het toezicht daarop berust bij gedeputeerde staten. De regering bemoeit zich echter wel met de kapitaalsuitgaven der gemeente. Het is mogelijk, dat de gemeente door het uit- - stellen -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 388