- 30 januari 1957 -■ 19. zoek van het gemeentebestuur te voldoen. Juridisch moge hij geen recht hebben op het door hem verlangde bedrag van 7000,het ligt naar sprekers oordeel wel op de weg van het gemeentebestuur hem te verzoeken een vordering in te dienen voor de moeite die hij heeft gedaa,n en de kosten die hij heeft gemaakt, zodat de gemeente hem schade loos kan stellen voor het werk, dat hij op verzoek van het gemeentebestuur heeft gedaan. Volgens hetgeen spreker heeft gelezen, heeft de wethouder hem beloofd als de grond niet verkocht wordt, zult u de gegadigde zijn. De grond is niet verkocht, maar door de gemeente zelf bebouwd en dat is voor hem een strop geworden, die hij niet hs.d verwacht. De wethouder V,iN ZADELHOPP ken wel de gedachtengang van de heer Van ïïely begrijpen, maar hij wijst er op, dat de heer Schaatsbergen dan op het verzoek van het college had behoren te antwoorden, dat hij nog detailtekeningen moest maken. Maar dat is niet gebeurd. Mevrouw POLET-Musler heeft uit de brief van het col lege, waarvan de heer Sohaatabergen een afschrift aan de raadsleden heeft gestuurd, begrepen dat hem is verzocht reeds bestaande plannen ter inzage te geven en niet om iets nieuws te maken. De heer Schaatsbergen heeft dan ook geen claim op de gemeente. In de brief staat uitdrukkelijk het woordje"reeds" Persoonlijk zcu spreekster alle getuigen, die er te hooi en te gras bij worden gehaald, gaarne eens horen, maar een door de raad te vormen commissie kan niemand dwingen als getuige te verschijnen. Dat kan alleen de rech ter. De wethouder VAN ZADELHOPP leest de d.d. 21 december 1 955 as„n de heer Schaatsbergen gezonden brief voor, die als volgt luidt.: "Het is ons bekend dat u beschikt over een reeds in eerste aanleg door de schoonheidscommissie beoordeeld plan voor de bebouwing van de gemeentegrond gelegen nabij de Ossendamweg en de Buntweg. Wij verzoeken u ons dit plan, benevens eventueel reeds vervaardigde detailtekeningen, kostprijsbegrotingen, technische omschrijvingen enz. wel spoedig ter kennisneming te willen doen toekomen, teneinde in de gelegenheid te zijn exact te overwegen in hoeverre de overname (dus ook hono rering) van dit plan door de gemeente aantrekkelijk zou zijn. Hierna wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De heer Hilhorst verlaat de vergadering. 13. Voorstel tot vaststelling van een begrotingswijziging voor de aanschaffing van leermiddelen voor het verkeersonderwijs ten behoeve van het openbaar en bijzondere onderwijs (l~ 945) 14. Voorstel tot overdracht van grond voor R.h. meisjesschool nabij de Beetzlaan (1-946-4259) Deze beide voorstellen worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 15. Voorstel tot het verpachten van grond aan diverse personen (1-4254) De VOORZITTER deelt mede, dat de agrarische commissie en

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 38