- 19 december 1957 - 195. stellen van kapitaalswerken uiteindelijk veel duurder uit zal zijn. Dat is ook de bedoeling van sprekers opmerking, dat de bestedingsbeperking de gemeente geld gaat kosten. De lieer ORANJE? De rijksbestedingsbeperking! De VOORZITTER-; De bestedingsbeperking, zoals het rijk die ten opzichte van de gemeenten hanteert. Het rijk kent de bestedingsbeperking ook in andere betekenis, namelijk ten opzichte van de normale en de kapitaalsuitgaven van het rijk zelve. Hetgeen de heer Oranje over de samenwerking tussen de gemeenten en de gemeentelijke autonomie heeft gezegd kan spreker onderschrijven. Samenwerking is juist een in houd geven aan en het bewaren van de gemeentelijke autonomie. De wethouder VAN ZADELHOPE deelt in antwoord aan me vrouw Polet mede, dat een voorlopige exploitatie-opzet voor het plan op de Eng gereed ligt. De straten- en riolerings plannen evenals de woningbouwplannen zijn klaar. Alleen de juiste aankoopcijfers zijn nog niet bekend. Dit is een probleem, waar men al lang mee worstelt, en net ten aan zien van dit stuk grond. Ten aanzien van alle mogelijke andere terreinen in de gemeente, die in de toekomst mis schien nodig zijn, zijn de taxatierapporten wel binnenge komen. Wanneer dezelfde procedure wordt gevolgd als ten aanzien van de grond op 't Hart, zal men in totaal een half jaar met het verwerven van de grond kwijt zijn. De heer Hilhorst is bang, dat Soest ten aanzien van de uitbreidingsplannen achter loopt en voor voldongen fei ten zal komen te staan. Dit ziet spreker helemaal niet. In de aanbiedingsbrief is hierover nogal wat geschreven, zowel wat betreft de uitbreidingsplannen als het tracé van de rijksweg. De voorzitter heeft er reeds op gewezen, dat het maken van het streekplan enorm veel tijd vergt. Spre ker wil geen verwijt tot de desbetreffende instanties richten, maar concrete gegevens zijn de gemeente nog steeds niet bekend. Wel is bekend, dat men, op z'n Hollands ge zegd, voor Soest een beetje aan het tekenen is. Daarom is zeer bewust in de aanbiedingsbrief geschreven, dat het college binnen vrij korte tijd de raad bijeen wil roepen om met Ir.van Embden een bespreking te hebben om te komen tot het bepalen van een standpunt door de raad, zowel wat betreft het tracé van de rijksweg als de uitbreiding van Soest. Men knabbelt ook al enigermate aan het plan voor de Eng,° niet uit agrarisch oogpunt5 over die afdeling is men het volledig eens. De planologische dienst heeft over het plan echter andere gedachten dan het gemeentebestuur. De raad moet een vast standpunt innemen, niet alleen ten aanzien van de Eng, maar ook ten aanzien va.n de verdere uitbreiding van Soest, die naar sprekers oordeel toch niet is tegen te houden. Wanneer men het over de uitbrei ding van Soest eens is, zou het wel eens kunnen zijn, dat niet direct aan de Eng wordt begonnen, maar wel met het reeds klaar liggende plan Soest-Noord-WestDaarvan heeft de heer Hilhorst indertijd gezegd, dat het een noodsprong zou zijn. Dat zou het bij de vroegere opzet inderdaad zijn, maar dit plan zou uitstekend passen in de nieuwe uitbrei ding van Soest. Wat de huurwoningen betreft, het gemeentebestuur is met twee ondernemers bezig om te komen tot de bouw van 200 huurwoningen voor de middengroep. Deze woningen Hebben, afgezien van de moeilijkheden van het ogenblik, - een -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 390