-19 december 1957 - 196. een vrij redelijke kans op verwezenlijking» De wethouder VAN DEN AREND onderschrijft van harte het betoog van de heer Oranje. Hij legt vooral de nadruk op de uitspraak van de heer Oranjedat de gemeente er, financieel gesproken, gezond uitziet. Het college heeft zich bij het opstellen van de begroting gericht naar het verzoigingspeil der gemeente. Dit is ook ten aanzien van vorige begrotingen geschied. De huidige financiële verhouding tussen het rijk en de gemeenten loopt dit jaar af. De Tweede Kamer heeft besloten deze verhouding met een jaar te verlengen. Daarbij heeft zij de restrictie gemaakt, dat de gemeentebesturen nog het recht hebben een subjectieve verhoging van de uitkering uit het gemeentefonds te vragen. Uit de stukken en uit de besprekin gen in commissoriaal verband ka,n worden afgeleid, dat de mogelijkheid bestaat, dat het college te zijner tijd met een voorstel tot het aanvragen van een subjectieve verhoging bij de raad komt. Een dergelijk voorstel is thans echter niet meer te verwachten. De gemeente moet in de begroting namelijk tot uitdrukking brengen bestedingsbeperking te hebben toegepast. Op de voorliggende begroting is echter geen beperking in de bestedingen aangebracht. Het college heeft zich verstaan met de hogere autoriteiten om te zien, of het geraamde tekort van 233.000,een redelijke aanlei ding is tot het vragen van een subjectieve uitkering. Daarbij is het het college duidelijk geworden, dat het bij de be langrijke reserve van rond 1 miljoen uitgesloten is, dat Soest voor een subjectieve uitkering in aanmerking komt. In 1959 zal waarschijnlijk een andere financiële ver houding tussen het rijk en de gemeenten tot stand komen. Wanneer daarbij de richtlijnen van de Commissie-Oud worden gevolgd, zal dit voor Soest een belangrijke verbetering betekenen. Het is uiteraard niet mogelijk concrete cijfers tc geven, maar de verbetering zal waarschijnlijk een bedrag- omvatten, dat tussen de 250.000,en de 260.000ligt. Het is dus niet uitgesloten, dat de begroting voor 1959 er gunstiger uit zal zien dan de onderhavige begroting. De wethouder DE HAAN zegt, dat alleen de gelegaliseerde landelijke cijfers over de toestand op de arbeidsmarkt ter beschikking van de pers komen. De gegevens over de rayons kent men niet. De indruk is, dat het in dit rayon enigszins meevalt. Wanneer in een bedrijf 20 mensen worden ontslagen, is het niet uitgesloten, dat zij in dezelfde branche in een ander bedrijf weer worden geplaatst. Dat het echter in het bouwbedrijf meevalt, is spreker niet met de heer Hilhorst eens. Misschien valt het in dit rayon mee. G-isteren zijn echter enige landelijke cijfers bekend geworden, cijfers die ook weer onder voorbehoud moeten worden genoemd, omdat daarin opgenomen zijn de cijfers met betrekking tot de tewerkge- stelden bij aanvullende werken. Vooral onder de metselaars, timmerlieden, grondwerkers en opperlieden heerst werkloos heid. Onder de metselaars is zes maal zoveel werkloosheid als verleden jaar. Alleen ten aanzien van de stucadoors, schil ders en enkele kleinere groepen valt de werkloosheid enigs zins mee. De toename der werkloosheid is verklaarbaar, doordat de wegenbouw praktisch stop staat, terwijl ook de utiliteits bouw in een aflopend stadium verkeert. Het is een onduidelijke situatie, maar wel begint zich een beeld af te tekenen. In - bepaalde -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 392