- 19 december 1957 - 199. een administratief bedrijfdat de exploitatie administreert en niet meer. Om de administratie te vereenvoudigen en over zichtelijker te maken zijn de woningen in één bedrijf onder gebracht Hierop wordt de begroting voor het woningbedrijf zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Bedrijf gemeentewerken De heer HIlHÖRST~~ïïeeft in deze begroting niet de post gevonden., waaraan in het nabije verleden nogal eens aan dacht is geschonken5 namelijk de post voor uitbreiding van het lichtnet in niet rendabele gebieden Hij hoopt; dat met deze uitbreiding in de begroting wel rekening is ge houden en dat men niet later met een wijziging moet komen, met alle moeilijkheden van dien. Hij denkt in dit verband speciaal aan de Peter v.d. Breemerweg. De wethouder VAN ZADEIHOEE merkt op, dat de door de heer Hilhorst bedoelde post op de gemeentebegroting en niet op de bedrijfsbegroting voorkomt. De heer ORANJE zegt, dat het college tegenover zijn suggestie om een efficiency-onderzoek te doen houden stelt, dat de boekhouding reeds wordt gereorganiseerd. Voor die reorganisatie is hij dankbaar, maar die is hem niet vol doende, want al heeft hij diezelfde suggestie dan gedaan voor de gehele gemeentelijke administratie, voor openbare werken heeft hij zeker ook aan het eigenlijke bedrijf ge dacht. Spreker wil in verband met de eigen verantwoorde lijkheid van het college voor een juiste bedrijfsvoering, van zijn suggestie nog geen positief voorstel maken, maar hij blijft deze zaak wel in de aandacht van het college aan bevelen. De wethouder VAN ZADELHOFE deelt mede, dat in het college de kwestie van de efficiency bij de bedrijven een punt van bespreking heeft uitgemaakt. Op 1 januari start men dus met de nieuwe boekhouding van gemeentewerken. De boekhouding is vooral met het oog op de kredietbewaking op een andere leest geschoeid. Iedere bestelling wordt direct geboekt, zodat men van dag tot dag kan zien, hoe men er ten opzichte van de begroting voorstaat. Deze ver andering betekent ook een reorganisatie van het bedrijf zelf. In de eerste plaats wordt de directeur ontlast, die te veel zelf heeft te doen. In de tweede plaats wordt de medeverantwoordelijkheid op drie personen gelegd, namelijk op de onderdirecteur, op iemand voor gemeentewerken in engere zin en op de administrateur. Verder is men dit jaar begonnen de kosten, speciaal die voor salarissen, te splitsen. Vroeger berekende men een algemene omslag. Door het nieuwe systeem krijgt men een beter overzicht. Het lijkt het college niet juist om met een efficiency-onder- zoek te beginnen, nu men aan het reorganiseren is. Het is beter eerst te bekijken, hoe het nieuwe systeem bevalt, dat in overleg met het Verificatiebureau wordt toegepast. De heer ORANJE maakt uit de woorden van de wethouder op, dat zijn suggestie toch ergens leeft. Hij hoopt, dat zij in de toekomst nader zal worden bekeken. De heer PIEREN herinnert er aan, dat enige raadsver gaderingen terug uitvoerig is gediscussieerd over de salarissen van de hogere ambtenaren en die van het middel- - bare -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 398