-30 januari 1957 - 20. de commissie voor het grondbedrijf en uitbreidingsplan de raad voorstellen de pachtsom voor het aan G-.A.Hagen te verpachten land nabij de remweg te bepalen op 200 voor de periode van 16 februari tot 16 november, zulks in verband met de omstandigheid dat bedoeld weiland s winters bij de Soester i j svereniging i! Peter's Baan" in gebruik is en omdat Hagen overigens in het genot van het verpachte beperkt wordt door een van gemeentewege ten behoeve van de ijsbaan aangebrachte beplanting en afrastering. Beide commissies verenigen zich overgens met het voorstel van burgemeester en wethouders De financiële commissie verenigt zich met het voorstel met inachtneming van de door de agrarische commissie en de commissie voor het grondbedrijf en uit breidingsplan voorgestelde wijziging. Spreker deelt mede, dat het college deze wijziging overneemt Het aldus gewijzigde voorstel wordt hierop zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 16. Voorstel tot wijziging der raadsbesluiten betreffende het opnemen van gelden in rekening-courant en van kas geldleningen in 1957 (IV-949) De heer ORANJE zegt te begrijpen, dat het voor het college een slechte dag was, die 14de januari, waarop dit voorstel geboren werd. De dag van vandaag is voor de raad een slechte dag, de dag waarop deze het door b&w gevraagde besluit moet nemen. De raad staat dus voor do feiten, dat hij de be groting 1956 niet kan afwerken en dat hij de plannen voor 1957 voorlopig moet laten rusten. Want zoals de zaken er vandaag voorstaan, zal de gemeente geen enkele kapitaalsuitgave in 1957 kunnen doen. Straks, zullen alle kapitaalswerken moeten worden stilgelegd? met scholenbouw is men al bezig, woningbouw zal volgen, de riolering in Soest evenzeer. Spreker heeft nog steeds enige moeite om zich deze dingen te realiseren en hij moet eerlijk zeggen, dat hij ze uitspreekt in de hoop, dat het college hem zal tegenspreken. De VOORZITTER merkt op, dat hier weinig over te zeggen valt. Met de aangevangen werken kan worden doorgegaan. Zoals spreker bij de aanvang van deze ver gadering heeft gezegd, heeft Soest enkele belangrijke werken onder hanö.en. Trouwens, voor de vuilverwerkings installatie heeft de gemeente het geld - zelfs rente loos - geleend van het rijk. Daarin is dus voorzien. Aangezien men met de nieuwe regeling nog in het geheel geen ervaring heeft, is het niet bekend, of daardoor de gemeenten een grote dan wel een matige beperking zal worden opgelegd. De minister legt echter de be perking juist op om te voorkomen, dat de woningbouw in het gedrang komt, zodat gehoopt mag worden, dat deze zal doorgaan. Het voorstel wordt hierop zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 17. Voorstel tot verkoop van grond, gelegen aan de Ples- manstraat, aan de P.ÏÏ.E.M. ten behoeve van de bouw van een transformatorstation (1-4256) - 18 -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 40