- 19 december 1957 - 205. meentelijke omslag van 4-3.000Maar de raming komt neer op 6,50 per ziel of 25,-per gezin. Wanneer men aan de Soester gezinnen zou vragen, of zij 25 5.-- Per jaar willen betalen voor de plantsoenen, zouden zij een raar gezicht trekken. Het mankeert spreker niet aan waar dering voor hetgeen de laatste tijd aan de plantsoenen is verbeterd. De bedragen lopen echter zo op, dat hij zich - afgezien nog van de moeilijkheden ten aanzien van de personeelsvoorziening enz. - afvraagt, of het niet ver standig is een efficiency-onderzoek in deze te laten in stellen. De wethouder VAN ZADELHOEF zegt, dat men ia plaats van een efficiency-onderzoek beter een vergelijking met andere gemeenten kan maken. Daarmede is de adviseur be zig. Uitgegaan moet worden van de oppervlakte der plant soenen en van de hoeveelheid te verrichten werk. Verder is er de kwestie van de eigen kwekerij. De vraag wordt onder ogen gezien, of die gehandhaafd moet blijven. Op het ogenblik werkt men met de eigen kwekerij met verlies en zou men voordeliger uit zijn, wanneer men de planten bij particulieren kocht. Er is nog niet tot op heffing van de kwekerij besloten, omdat onder ogen wordt gezien, of bij de toekomstige uitbreiding van de gemeente de kwekerij met dezelfde kosten van thans het meer beno digde zou kunnen produceren, waardoor men dus goedkoper zou werken. Wanneer bij uitbreiding van de gemeente echter ook tot uitbreiding van het personeel voor de kwekerij zou moeten worden overgegaan, kan men de kwekerij beter opheffen. Dit alles wordt op het ogenblik dus onderzocht. Het zal misschien goed zijn, dat de raad zich afvraagt, wat er met de voortuintjes moet gebeuren. Wanneer men deze tuintjes aan de bewoners in onderhoud geeft zullen er voor zieningen moeten worden getroffen, bijvoorbeeld een laag muurtje, zoals men te Hilversum kent. Ook dit kost geld. Wanneer de gemeente echter het onderhoud der voortuintjes blijft verrichten, houdt zij het straatbeeld in eigen hand. Wanneer de bewoners de voortuintjes zelf in onderhoud heb ben, is dit niet het geval. Het niet laten onderhouden van de voortuintjes door de bewoners is na de oorlog overal opgekomen. In het Soes terkwartier te Amersfoort is dit on derhoud niet alleen door de gemeente, maar ook door de wo ningbouwverenigingen ter hand genomen. De woningbouwver enigingen hebben de voortuintjes tot gemeenschappelijk be zit gemaakt. Men kan niet anders zeggen, dan dat daardoor de wijken en straten een beter aanzien krijgen, al moet worden toegegeven, dat in Hilversum met het onderhoud van de voortuintjes door de bewoners zelf ook prachtige resul taten zijn bereikt. Bij de Schaepmanstraat en bij de stra ten te Soesterberg is het in verband met de vrij eentonige huizenblokken enorm belangrijk, hoe het gehele straatbeeld eruit ziet. De heer ORANJE zegt de kwestie van de kwekerij in eer ste instantie niet ter sprake te hebben gebracht, omdat hij wil afwachten hetgeen het college in dit opzicht op den duur zal besluiten. Inderdaad heeft men door de voortuinen door de gemeente te laten onderhouden ook het straatbeeld in de hand. Aan de andere kant mag de gemeente zich - zoals spreker in zijn - algemene -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 410