- 19 december 1957 - 207. Enkele jaren geleden heeft spreker voorgesteld de toe stand te Hilversum te bezienwaar de voortuintjes door de bewoners zelf worden onderhouden» Een groot gedeelte van de raad heeft dat gedaan. Een wezenlijk verschil met de toestand te Soest heeft spreker daarbij niet kunnen consta teren Het geeft de mensen een zekere arbeidsvreugdewanneer zij de tuintjes zelf kunnen onderhouden. Wanneer mensen daarin liefhebberij krijgen, trekken zij anderen mede om hoog. Het onderhoud van de voortuintjes is voor de gemeente een kostbare zaak. Spreker dringt er ernstig op aan de voortuintjes aan de bewoners in onderhoud te geven. De wethouder VAH ZADELHOF! zegt, dat de kwestie van de voortuintjes het beste eerst in de commissie openbare wer ken kan worden besproken. Dan kan men over meer gedifferen tieerde cijfers beschikken over de kosten van het onderhoud der voortuintjes in vergelijking met die voor de plantsoe nen. Thans ziet men alleen de totale post. Bij strokenbouw en hoogbouw zijn overigens aparte tuintjes ondoenlijk, zo dat daar gemeenschappelijke tuinen in ieder geval nodig zullen blijven. Mevrouw LAHDWEER-de Visser is het geheel eens met de heer Grift. De wethouder heeft gezegd, dat bij het in onder houd geven van de voortuintjes aan de bewoners, muurtjes zullen moeten worden aangebracht, hetgeen ook aardig wat kost. Het is echter beter een dergelijke uitgave voor één keer te doen dan doorlopend geld uit te geven. Daarom zou spreekster de kosten van de muurtjes niet te zwaar willen laten wegen. De wethouder VAH ZADELHOF! zegt, dat men niet in één keer kan overschakelen. Dan kost het een enorm groot be drag. Het zal over een aantal jaren moeten worden uitge smeerd Mevrouw LAHDWEER-de Visser.' Maar de kosten van de muur tjes moeten niet als argument naar voren worden geschoven tegen het veranderen van de huidige toestand. De wethouder VAH ZADELHOF!i Heen. De heer VAH WELY zegt naar aanleiding van art.26, dat er in het Van Lenneplaankwartier moeilijkheden ten aanzien van het drinkwater voor het vee bestaan. Het keukenwater en de fecaliën worden namelijk afgevoerd door een sloot. Dezelfde toestand doet zich voor bij de Klaarwaterweg De toestand is onhoudbaar. Kan daarin verbetering worden gebracht? De wethouder VAH ZADELHOF! zegt, dat ten aanzien van de op bepaalde punten bestaande moeilijkheden een bespre king met de waterschappen heeft plaatsgevonden. In samen werking met de Unie van Waterschapsbonden zal worden be zien, of verbetering in de toestand kan worden gebracht. Men zal trachten te komen tot een overeenkomst, waarin zeer duidelijk de voorwaarden zijn vastgelegd, waaraan de gemeente zich heeft te houden. Toegegeven moet worden, dat hieraan ook wel eens iets heeft ontbroken. Van een onhoud bare toestand kan echter niet worden gesproken. De water schappen hebben volledig begrip voor het feit, dat de ge meente met grote moeilijkheden zit. Spreker brengt de wa terschappen dank voor hun houding in deze. De heer HILHORST onderschrijft volkomen de woorden van de wethouder. Hij wijst voorts op de moeilijkheden in ver- - band -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 414