- 19 december 1957 - 209. De heer PIEREN vraagt naar aanleiding van volgnr.S, hoe het gaat met de IZ«A.-regeling De wethouder VAN ZADELHOPE is van oordeel, dat de prak tijk heeft uitgewezen, dat het college indertijd de zaak juist heeft gesteld. De IZ.A.-regeling is z.i, volkomen fout. Het was beter geweest, wanneer de ambtenaren met een inkomen beneden de door de sociale wetgeving aangegeven grens vielen onder het ziekenfonds, terwijl de rest collec tief een ziektekostenverzekering had gesloten. De cijfers wijzen uit, dat het I.Z.A. zeer duur werkt, ook voor de geme ente De wethouder DE HAAN zegt, dat het haast een moment is, waarop men last van leedvermaak zou krijgen. Dat is echter niet zijn bedoeling. De overheid heeft grote bedragen gestoken in een duur instituut. Over 1956 - het eerste jaar, dat Soest bij het I.Z.A. was aangesloten - bedroeg het tekort over 12.000 verzekerden meer dan 140.000,--. Wanneer dit bij een ge woon ziekenfonds zou voorkomen, had men er allang schande over gesproken. Het minst prettige is, dat door de betrok kenen geen voorstellen worden gedaan om het tekort mede door de deelnemers te laten dragen. Wanneer men een bepaald instituut opricht, waarbij gemeenten en deelnemers de zaak gezamenlijk betalen, en de uitkomsten van het instituut vallen tegen - waardoor degenen die indertijd hebben ge waarschuwd, gelijk krijgen - dan mag toch worden verwacht, dat de betrokkenen zelf voorstellen doen om door een hogere premie te trachten het tekort op te heffen. Het vorige jaar bleek reeds, dat een kleine verhoging van de premie noodza kelijk was, terwijl thans een iets hogere verhoging is ge boden. Maar daaromtrent komt geen enkel voorstel. En dat doet niet prettig aan. Het komt er nu op neer, dat de aan gesloten gemeenten het tekort bijpassen. Een van de belangrijkste oorzaken van het tekort, is, dat de voorstanders van het I.Z.A, niet de onjuistheid willen inzien van het feit, dat men tegen praktisch geen vergoeding van de zijde der verzekerden de mogelijkheid van tweede klasse verpleging openstelt. Juist de kosten van ziekenhuisverpleging schieten zeer uit. Een andere oorzaak van het tekort is in het volgende gelegen. Toen destijds bezwaren tegen het instituut werden ingebracht, is daarover veel lawaai gemaakt. De voorstan ders van het I.Z.A. zeiden, dat dit instituut veel goed koper zou zijn dan een gewone verzekering, omdat er geen hoge administratiekosten zouden zijn. De administratiekosten blijken echter 4*4 i° van de totale omzet te bedragen. En in dit percentage is dan nog niet verdisconteerd het feit, dat de correspondenten in de tijd van hun baas - de gemeenten! - hun werk verrichten» Yoor Amersfoort worden deze administra tiekosten begroot op 12.000,--, terwijl daar plaatselijk nog de nodige kosten bij komen. De profeten, die hebben gewaarschuwd, zijn in het gelijk gesteld. Het instituut heeft ten dele aan de verwachtingen beantwoord en ten dele niet, De gemeente zit nu eenmaal in de schuit en zij zal mee moeten varen. De wethouder VAN ZADELHOEP zegt, dat de toelichting onder c van post 21 iets gewijzigd zal moeten worden. Overeenkomstig het voorstel van de commissie openbare werken zullen de trot toirs van de Vinkenweg worden betegeld in plaats van die van - de -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 418