- 19 december 1957 - 210. de LeeuwerikwegAkkert Hahnweg en Pelikaanweg. De begroting voor het bedrijf gemeentewerken wordt hierna zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Wegenfonds Hierbij stelt de VOORZITTER aan de orde? Ontwerp-besluit tot vaststelling van de over 1958 verschuldigde bedragen voor aanleg en onderhoud van wegen. De heer ORANJE leest in het antwoord van B&W; "Een voorstel tot wijziging der verordening op het Yfegen- fonds, inhoudende dat de rente niet na 5 jaar doch na 2 jaar zal ingaan, zal u binnenkort bereiken," Dit is een toezegging, dat het vorig jaar reeds is gedaan. Het verheugt hem, dat dit er nu eindelijk van zal komen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stamming vast gesteld De begroting voor het wegenfonds wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld, G-rondbedri jf De begroting voor het grondbedrijf wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Gasbedrijf De heer GRIET wijst op een tikfout in de toelichting op volgnr.2. Daar staat 387.33332» Het moet echter zijn 384.533,32. De VOORZITTER; Dat is inderdaad een tikfout. Hierop wordt de begroting voor het gasbedrijf zonder hoof delijke stemming vastgesteld. Maatschappelijk Hulpbetoon De begroting voor maatschappelijk hulpbetoon wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. Natuurbad De begroting voor het natuurbad wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming voor kennisgeving aangenomen. Aan de orde is nu de behandeling van de hoofdstukken der gemeentebegroting voor 1958 in engere zin. De in deze notulen niet vermelde hoofdstukken zijn alle zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming voorlopig vastgesteld. GEWONE DIENST. uitgaven. Hoofdstuk II. Algemeen beheer. De heer ORANJE zegt bij het afdelingsonderzoek te hebben voorgesteld de afschrijving van het schetsplan raadhuis van de staat L II af te voeren door het desbetreffende raadsbesluit in te trekken. Hij wist niet beter, of er was nog geen opdracht voor het schetsplan verstrekt. Ook de voorzitter-wethouder van zijn afdeling kon hem dit niet mededelen. Thans staat in het antwoord van B&W, dat deze opdracht wel is verstrekt. Wanneer en in welke vorm en aan wie is die opdracht verstrekt? Er mag toch worden verondersteld, dat er bij de raad wel zoveel belang stelling voor deze zaak bestaat, dat enige inlichtingen, ook ongevraagd, hem welkom zouden zijn geweest. De VOORZITTER gelooftnietdat het college deze inlichtin gen aan de raad had behoeven te geven. Het college heeft slechts uitvoering gegeven aan het besluit van de raad. B&W hadden al leen tot de orde kunnen worden geroepen, wanneer zij dit niet hadden gedaan. In het begin van dit jaar is aan architect -Ir. -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 420