19 december 1957 211 Ir. Rouville de Meur uit Den Haag de opdracht verstrekt. Deze architect heeft o.a, het raadhuis te Pijnacker gebouwd. Hierop worden de uitgavenposten van hoofdstuk II zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming voorlopig vastge steld. Hoofdstuk III. Openbare Veiligheid. Volgnr.136. Onderhoud van brandblus- en reddingsmiddelen. Hierbij sTelt de VOORZITTER aan de ordes Ontwerp-besluiten tot vaststelling der vergoedingen voor onderhoudswerkzaamheden door de Verenigingen Vrijwillige Brandweer te Soesi-Soesterberg. Deze ontwerp-besluiten worden zonder discussie en zon der hoofdelijke stemming vastgesteld. De uitgavenposten van hoofdstuk III worden zonder hoof delijke stemming voorlopig vastgesteld. Hoofdstuk IV. Volksgezondheid. Volgnr. 182,_Kosten van bestrijding der tuberculose. Hierbij" s'felt de VOORZITTER aan de ordes Verzoek van de Provinciale Utrechtse Vereniging tot be strijding der tuberculose om subsidie. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten op dit subsidieverzoek afwijzend te beschikken. Volgnr.186» Kosten van en bijdragen voor wijkverpleging, kraamverpleging e'rf kinderzorg Hierbij stelt de VOORZITTER aan de ordes Voorstel tot het toekennen van subsidie aan de Stich ting Nedc Herv, Gezondheidszorg "De V/i jkverpleging" te Soest voor 1958 en tot goedkeuring van de rekening 1956 van die stichting (III-1093). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig dit voorstel besloten. Volgnr19p_o__Subsidie aan de vereniging voor moederschaps- zorg Hierbij stelt de VOORZITTER aan de ordes Verzoek van de R.K. Vereniging Moederschapszorg te Heerlen om een hoger subsidie. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten op dit verzoek afwijzend te beschikken. Volgnr.194. Contributie aan de Uederlandse Vereniging tot steun" aan "het"~Kon'i'ngfn "Wilhelminaf 0nds voor de kankerbe~ strijding Mevrouw LANDWSER-de Visser vindt het ontzettend jammer, dat deze post is geschrapt. De begroting gaat over zo gro te bedragen, dat zij zich niet kan voorstellen, dat de 130,-- voor het Koningin Wilhelminafonds een zo geweldige uitgave is, dat zij geschrapt moet worden. In het antwoord schrijven B&Wdat de gemeente reeds genoeg doet door de voetbalwedstrijd op Koninginnedag geen vermakelijkheidsbe lasting te heffen. Dit is echter een geste van B&W, maar geen geste van de gemeente. Het is bovendien de vraag, of ieder jaar een voetbalwedstrijd voor dit doel zal worden georganiseerd, De kankerbestrijding is zo'n enorm volks belang, dat spreekster er op aandringt de 130,alsnog op de begroting te plaatsen, Het betreft hier een contributie. Een subsidie moet de desbetreffende instelling aanvragen; een contributie echter - niet. -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 422