-19 december 1957 - 212. niet. Het feit, dat het Koningin Wilhelminafonds geen aanvrage heeft ingediend, "betekent dus niet, dat het de contributie van de gemeente niet nodig heeft. He heer VAN ANDEL is het geheel met mevrouw Landweer eens. Daar het hier een contributie betreft, zal daartoe indertijd door de raad zijn besloten. Dit moet dan toch ook met medewe ten van de raad weer worden stopgezet. Het betreft hier slechts een luttel bedrag, vooral wanneer men ziet hetgeen voor andere zaken is uitgetrokken. Zo wordt er uitgetrokken 3.000,— voor tuberculosebestrijding, 3.500,-- voor de bestrijding van de kinderverlamming en 2.000,-- voor schooltandverzorging. Zelfs voor de rattenbe strijding wordt 100,— uitgetrokken! En dan vraagt spreker zich af, waarom voor de kankerbestrijding geen 100,kan worden uitgetrokken, bijvoorbeeld voor een simpele gift. Dan bespaart men zich nog 30,--. De kanker is een vreselijke ziekte. Wanneer men van nabij deze ziekte heeft medegemaakt en de machteloosheid van de me dische wereld ten opzichte daarvan heeft gezien, zal men over tuigd zijn van de noodzaak om als gemeenteraad 100,voor het Koningin Wilhelminafonds uit te trekken. Spreker kan zich niet begrijpen, dat daarover eigenlijk nog moet worden gespro ken en dat B&W weigeren voor dit doel een bedrag uit te trekken. Het Koningin Wilhelminafonds mag dan veel geld krijgen, voor de kankerbestrijding is ook ontzettend veel geld nodig. Spreker stelt voor het bedrag af te ronden op 100,- en dit als een simpele gift - want meer is het toch niet - op de begroting te zetten. De VOORZITTER gelooft, dat het gaat om 130,-- of niets. Indertijd is uitgegaan van een halve cent per inwoner. Wanneer men het Koningin Wilhelminafonds wil blijven steunen, is het verstandig deze halve cent per inwoner aan te houden. Om 30,-- op deze post te bezuinigen heeft geen enkele zin. Het schrappen van deze post betekent geenszins, dat het college de kanker niet een zeer ernstige ziekte zou achten. Ook B&W zijn er van overtuigd, dat de bestrijding van deze ziekte enorme bedragen vergt. Wanneer de gemeente in verhouding tot deze kosten zou moeten bijdragen, zouden niet 130, maar duizenden guldens op de begroting moeten worden uitgetrokken. Het gaat eohter om geheel iets anders. Het Koningin Wilhel minafonds is voortgekomen uit het particulier initiatief. Het heeft een grote vlucht genomen dank zij het particulier initi atief en dank zij het feit, dat men zich in Nederland verplicht gevoelt wat aan de kankerbestrijding te doen. In Nederland is het echter zo, dat wanneer de overheid een taak op haar schou ders neemt, het particulier initiatief geneigd is te zeggen; Daar zorgt de overheid zelf voor, zodat wij daar geen offers voor behoeven te brengen. Maar het is nu juist zo mooi, dat het Nederlandse volk zich persoonlijk medeverantwoordelijk gevoelt voor de kankerbestrijdingToen het Koningin Wilhelminafonds werd opgericht en dus geheel nieuw was, heeft het college ge meend de belangstelling van de bevolking hiervoor te moeten stimuleren door een postje op de begroting op te nemen. Het gaat er bij het Koningin Wilhelminafonds echter om het Neder landse volk te mobiliseren voor de bestrijding van de kanker. Dit is te Soest mede dank zij de hulp van het gemeentebestuur - niet dank zij dit bedrag, maar dank zij daadwerkelijke steun van het gemeentebestuur - aardig gelukt. - Het -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 424