- 19 december 1957 - 213. Het is niet juist te zeggendat liet verlenen van vrijstelling van betaling van vermakelijkheidsbelasting bij de voetbalwedstrijd een geste van B&W is. De raad heeft de verordening inzake de vermakelijkheidsbelasting vastgesteld, waarbij hij B&W heeft gemachtigd voor lief dadige doeleinden deze vrijstelling te verlenen. Het col lege voert in deze dus alleen de wens van de raad uit. Deze vrijstelling is niet de belangrijkste medewerking van de gemeente bij de voetbalwedstrijd. Voor allerlei liefdadigheidsvoorstellingen wordt deze vrijstelling ge geven. Voor de voetbalwedstrijd ten bate van het Koningin Wilhelminafonds wordt echter voor diverse zaken een be roep gedaan op de gemeente. Dat komt dan terecht bij ge meentewerken. Daarvoor wordt niets in rekening gebracht. Het zijn vriendendiensten voor het goede doel, vraardoor het particulier initiatief een kans krijgt zich te ont plooien, Deze stimulerende en activerende activiteit van de gemeente, die men niet op de begroting terugvindt, is veel belangrijker dan het uittrekken van 130,-- voor het Koningin WilhelminafondsDit bedrag zal vooreerst het Eoningin Wilhelminafonds niet veel helpen, terwijl het in de tweede plaats niet beantwoordt aan het doel van het Ko ningin Wilhelminafondsnamelijk het wakker maken van het Nederlandse volk voor de kankerbestrijding. Mevrouw LANDWEER-de Visser,zegt, dat wanneer 130,-r- op de begroting wordt uitgetrokken, dit toch eigenlijk ook van de Soester bevolking komt. Dit zal dan bovendien een stimulans zijn voor de particulieren om te zeggeni Nu de gemeente het doet, wil ik niet achterblijven. Daar door worden de particulieren hieraan weer eens herinnerd; het kan zo gemakkelijk in het vergeetboek raken. De mede werking aan de voetbalwedstrijd is inderdaad een stimulans, maar laat de gemeente door het verlenen van deze contribu tie ook een openlijke stimulans geven! De VOORZITTER zegt, dat het college toen deze zaak bij het jubileum van Koningin Vilhelmina erg leefde, ook een bijdrage heeft willen geven, maar niet met de bedoeling hiervan een permanente subsidie post op de begroting te ma ken. Toen het Koningin Wilhelminafonds nieuw was en het publiek er mede vertrouwd moest worden gemaakt, werkte een gemeentelijk subsidie stimulerend. Thans is het fonds een bekend begrip. Het is naar sprekers oordeel voor de mensen een veel grotere prikkel om bij te dragen, wanneer zij we ten, dat het fonds afhankelijk is van particuliere bijdra gen van de Nederlandse bevolking en niet steunt op de over heid. Wanneer het laatste wel het geval is, is men gauw geneigd dit als een excuus te aanvaarden en te zeggens De gemeente geeft een bijdrage van ons gezamenlijke geld; wij betalen dus in feite al mee. Niet iedereen redeneert zo, maar men versterkt dan toch deze mentaliteit. Deze 130,— zal uiteraard de begroting niet onderste boven gooien. Het college heeft echter na Pijp beraad ge meend deze post te moeten schrappen. De heer VAN ANDE1 zegt, dat er theoretisch wel iets in het betoog van de voorzitter zit. Maar de gemeente geeft wel 3.000,-- voor de tuberculosebestrijding en 3.500,— voor de bestrijding van kinderverlamming. In dit - verband -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 426