30 januari 1957 - 21. 18. Voorstel tot het verlenen van voorschotten als hecloeld in artikel 35lid 6, van het besluit buitengewoon lager onderwijs aan diverse schoolbesturen voor het jaar 1957 (1-950) 19. Voorstel tot het verlenen van voorschotten aIs bedoeld in artikel 103? lid 6, der lager-onderwijswet 1920 aan diverse schoolbesturen voor het jaar 1957 (1-951). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de voorstellen 17 tot en met 19 besloten. 20. Voorstel tot het verlenen van ontslag aan een lid van de commissie tot wering van schoolverzuim en tot het voorzien in de daardoor ontstane vacature (1-952). Het voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Voor de benoeming verzoekt de VOORZITTER de heren Pieren en Brouwer met hem het stembureau te vormen. Met algemene (16) stemmen wordt benoemd de heer J. Kenemans 21Voorstel tot ruiling van grond met het R.K. Kerkbestuur Soest-Zuid. (1-4258). 22. Voorstel tot aankoop van grond voor verbreding van de Kerkstraat van de heer JB.Mulders te Soest (1-4260). Deze beide voorstellen worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 23. Voorstel tot instelling van een stichting tot beheer van het Openluchttheater (lAD-953-4262) De heer SCHAAFSMA merkt op, dat de gemeente al enkele dingen heeft, die voortdurend geld kosten. In de huidige periode van bezuiniging, waarin de staat verleden week een kastekort had en de Nederlandsche Bank zo maar heeft opge dragen 35.000.000,aan bankbiljetten er bij te drukken is het onjuist een stichting voor het beheer van het Open luchttheater in het leven te roepen, die ook wel met ver zoeken om grote bedragen bij de gemeenteraad zal komen. Spreker ontkent niet de culturele waarde van het Openlucht theater, maar hij slaat het zwembad, waarvoor ook een stichting in het leven is geroepen, met zijn directe waarde voor de volksgezondheid veel hoger aan. Met het oog op de financiële toestand zal spreker tegen het instellen van de stichting voor het beheer van het Openluchttheater stemmen. De heer ORANJE zegt in tegenstelling tot de heer Schaafsma wel voorstander van het oprichten van deze stichting te' zijn. Wanneer men daartoe niet overgaat, ver waarloost men het Openluchttheater. De gemeente moet niet overgaan tot intering in deze zin, dat zij de instellingen die er eenmaal zijn gaat verwaarlozen. Wanneer men op culturele zaken gaat bezuinigen, spant men bovendien het paard achter do wagen. In artikel 3 van de statuten staat, dat het bestuur bestaat uit 5 leden, terwijl volgens lid c van dit artikel als lid van het bestuur wordt benoemd "een persoon in dienst van de gemeente Soest, aan te wijzen door burge meester en wethouders, tevens secretaris- administrateur van het bestuur". Met het aantal van 5 leden gaat spreker akkoord, maar het lijkt hem beter de in lid c genoemde functionarisdie slechts met een zeer beperkte vrijwillig heid in het bestuur zitting zou nemen, geen lid van het - bestuur -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 42