- 19 december 1957 - 215. Volgnr.472Vergoeding aan besturen van bijzondere scholen ingevolge art.54 van'hef besluit buitengewoon lager onder wijs. Hierbij stelt de VOORZITTER aan de ordes Voorstel tot vaststelling van het bedrag per leerling als bedoeld bij art,54lid 4? van het besluit buitenge woon "lager onderwijs (1-1107). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig dit voorstel besloten, Volgnr.512. Subsidie aan de Floralia-vereniging afdeling EToesIT Mevrouw POLET-Musler leest in het antwoord, dat de Floralia-vereniging wil overschakelen op moderne planten. Aangezien zij weet, dat de planden van gemeentewerken komen vraagt zij, of gemeentewerken op dergelijke planten over schakelt. Zij heeft sterk de indruk, dat de planten, die de kinderen als kamerplanten worden meegegeven, zijn aange kweekt voor de plantsoenen! Het zijn in ieder geval geen uitgesproken kamerplanten. De wethouder VAR ZADELHOF}? vraagt, wat mevrouw Polet onder moderne planten verstaat. Mevrouw POLET-Muslers Kamerplanten die op het ogenblik zeer in trek zijn. Wanneer men de kinderen planten geeft, die niet in de smaak vallen, is de kans groot, dat zij ze niet goed zullen verzorgen. De wethouder VAR DEN AREND zegt, dat het antwoord enigszins onduidelijk is. Er wordt daarin echter niet ge sproken van moderne planten, maar vans moderne richting. Op de laatste tentoonstelling heeft men kunnen zien, dat men er dit jaar toe is overgegaan, de kinderen behalve de verzorging der planten, ook het aardig arrangeren der plan ten bij te brengen. Men laat de kinderen de planten arran geren met behulp van zelf gezochte paddestoelen en wilde planten. Daardoor wordt bovendien liefde voor de natuur bij de kinderen aangekweekt. De wethouder VAN ZADELHOFF zal bekijken, of gemeente werken wat van de door mevrouw Polet bedoelde planten kan kweken om aan de Floralia-vereniging, dus aan de kinderen, beschikbaar te stellen. Volgnr.594Subsidie aan de Tuinbouwvereniging "Soest" - voor keuring van voortuint je s Mevrouw POLET-Musler zegt, dat dit subsidie wordt ge geven om het goede onderhoud der voortuintjes te bevorde ren. Wanneer de praktijk uitwijst, dat het grootste ge deelte van de prijzen gaat naar degenen, die geld hebben om hun tuin te laten verzorgen, dan wordt niet beantwoord aan het doel, namelijk het bevorderen der zelfwerkzaamheid. De grootste groep van zoortuinbezitters is bij de huidige prijzen niet in staat de tuin door tuinlieden te laten on derhouden. Daarom zou spreekster gaarne zien, dat bij het toekennen van de prijzen een splitsing werd gemaakt in tuintjes, welke door de bewoners zelf worden onderhouden, en tuintjes waarvan het onderhoud door tuinlieden geschiedt De VOORZITTER merkt op, dat het niet de opzet van de vereniging is de zelfwerkzaamheid te bevorderen. Zij wil het straatbeeld van Soest verbeteren door verzorgde voor- - tuinen. -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 430