- 19 de cemb er 1957 - 21 6. tuinen. Yan een onderlinge wedstrijd gaat een stimulerende werking uit. In deze wedstrijd zit inderdaad iets onbillijks, omdat iemand die zelf zijn tuin onderhoudt, moet concurreren tegen iemand die zijn tuin door tuinlieden laat onderhouden. Het zou waarschijnlijk billijker zijn twee categorieën van prijzen te maken. Daardoor wordt echter wel de jury veel meer belast, omdat men zich er van op de hoogte moet stellen, wie zelf zijn tuin onderhoudt en wie niet. Spreker is bereid de Tuinbcuwvereniging in een brief te wijzen op de suggestie van mevrouw Polet. Het lijkt hem echter niet gewenst het subsidie hiervan afhankelijk te stellen. Aan. de vereniging zelf moet worden overgelaten, of zij deze suggestie al dan niet wil op volgen. Mevrouw POLET-Musler s Daar zal, dan volgend jaar mijn stem van afhangen. De wethouder YAN ZADELHOEP gelooft ook, dat men verschil moet maken tussen degenen die zelf hun tuin onderhouden en de genen die dit laten doen. In dit verband wijst hij op de praktijk bij de bloemen corso's. Het wedstrijdelement is daarbij een paskwil geworden. Wanneer men duizend, gulden er voor over heeft, d.an geeft men die aan een mijnheer en deze zorgt dan dat een eerste prijs wordt gewonnen. Heeft men maar honderd gulden, dan krijgt men geen eerste prijs. Yan het eigen initiatief en de zelfwerkzaam heid blijft zodoende niets over. Mevrouw POLET-Musleri Hoe zou de wethouder door middel van het subsidie deze wedstrijd op andere leest willen zien ge schoeid? De wethouder YAN ZADELHOEP zegt, dat dit niet dwingend aan het subsidie moet worden verbonden. Het is beter deze gedachte de vereniging onder ogen te brengen en te zien hoe zij daarop reageert De heer BUTZELAAR zegt verleden week de prijsuitreiking te hebben meegemaakt. Er waren 35 prijswinnaars. Daaronder waren vier of vijf mensen die hun tuin laten onderhouden, ter wijl de rest dit zelf doet. Hierop worden de uitgavenposten van hoofdstuk YIII zonder hoofd.elijk stemming voorlopig vastgesteld. Hoofdstuk X. Economische aangelegenheden. Volgnr.662. Subsidie en andere kosten ter bevordering van vreemdelingenverkeer. De wethouder YAN DEN AREND deelt mede, dat de Y.Y.Y. dit jaar wederom 1.000,-- heeft afgelost van het renteloos voor schot van 6.000,— Hierop worden de uitgavenposten van hoofdstuk X zonder hoofdelijke stemming voorlopig vastgesteld. Hoofdstuk XIII. Overige inkomsten en uitgaven. Yolgnr.718. Onvoorziene uitgaven. Overeenkomstig de nota van wijzigingen IV—1115) wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming besloten dit volgnummer te verhogen met 38.285,72. De uitgavenposten van hoofdstuk XIII worden, met inacht neming van de daarin aangebrachte wijziging, zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming voorlopig vastgesteld. -inkomsten,-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 432