19 december 1957 217. inkomsten. Hoofdstuk XI. Dekkingsmiddelen van algemene aard. Volgnr.557. Bijdrage van hoofdstuk XI C 5 van de kapitaal- dienst wegens beschikking over Teen gedeeïTe van") de alge mene reserve. Overeenkomstig de nota van wijzigingen (IV-1115) wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming besloten dit volgnr. te verhogen met 40.000, Hierop worden de inkomstenposten van hoofdstuk XI, met inachtneming van de daarin aangebrachte wijziging, zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming voorlopig vastge steld. Vervolgens wordt de gewone dienst in zijn totaal zon der hoofdelijke stemming voorlopig vastgesteld. KABITAALDIEN'ST. Hoofdstuk II. Algemeen beheer. Volgnr.754. Kosten verbonden aan het instellen van een sociaal-economiscK onderzoekj_ De heer ORANJE vraagT^ Hoe het met het sociaal-econo misch onderzoek staat. De VOORZITTER deelt mede, dat wanneer een min of meer afgerond onderwerp af is, het college daarover een rapport ontvangt. Het college heeft nu twee rapporten ontvangen. Het laatste is de vorige week ingekomen. De heer ORANJE vraagt, of die rapporten ter inzage kunnen worden gelegd. De VOORZITTER zegt, dat het college overweegt om wan neer het onderzoek is afgelopen, de raad een samenvattend overzicht te doen toekomen. Hetgeen tot nu toe is ver schenen kan reeds ter inzage worden gelegd. De rapporten zijn echter zeer gedetailleerd en lenen zich niet voor een afzonderlijke samenvatting. Hierop wordt hoofdstuk II zonder hoofdelijke stemming voorlopig vastgesteld. Hoofdstuk XI. Belastingen, eigen kapitaal, reserves en waarborgsommen Volgnr.826Bijdrage aan hoofdstuk XI 2 van de gewone dienst wegens beschikking over "Teen gedeelte vanj de alge mene reserve. Overeenkomstig de nota van wijzigingen IV-1115) wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming besloten dit volgnr. te verhogen met 40.000,--. Volgnr.828Overboeking naar de volgende dienst van (het restant van"! de algemene reserve.' Overeenkomstig de nota van wijzigingen IV—1115) wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming besloten dit volgnr. te verlagen met 40.000,--. Hierop wordt hoofdstuk XI, met inachtneming van de daarin aangebrachte wijzigingen, zonder discussie en zon der hoofdelijke stemming voorlopig vastgesteld. Vervolgens wordt de kapitaaldienst in zijn totaal, - met -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 434