- 19 december 1957 - 218. met inachtneming van de daarin aangebrachte wijzigingen, zonder hoofdelijke stemming voorlopig vastgesteld. Daarna wordt de begroting in haar geheel met de bijlagen en met inachtneming van de uit de nota van wijzigingen (IV- 1115) voortvloeiende wijzigingen zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. De VOORZITTER wil aan het einde van deze begrotings behandeling even terugkomen op hetgeen wethouder Van Zadelhoff aan het begin daarvan tot hem persoonlijk heeft gezegd. Het werk als voorzitter van de raad en als voorzitter van het college is voor hem van de meest aangename aard. Wanneer iemand zijn werk kan doen in plezierige samenwerking met anderen, waarbij de !ihuman relations" goed zijn, dan is dit een groot voorrecht, Dit realiseert spreker Izich voortdurend en hij is daar zeer dankbaar voor, ook omdat hij weet, dat degenen met wie hij te maken heeft - raadsleden, wethouders en ambtenaren - allen op hun manier en op hun plaats een voorbeeld moeten ge ven ten aanzien van de menselijke verhoudingen, En het stemt dan tot dankbaarheid, dat zij dit ook inderdaad doen. Dit is waarschijnlijk de laatste vergadering in 1957. Spreker wenst de raadsleden een gezegend Kerstfeest, een goed uiteinde en veel geluk in het komende jaar toe, In 1958 zal er een nieuwe raad worden gekozen. Spreker hoopt, dat er in 1958 een even prettige samenwerking in het belang van de ge meente Soest zal zijn als in het afgelopen jaar. De heer VM WELY gelooft namens de gehele raad te spreken, wanneer hij de voorzitter vriendelijk dank zegt voor diens woorden. Ook hij wil nog eens benadrukken dankbaar te zijn voor de wijze, waarop de voorzitter het afgelopen jaar de raadsvergaderingen heeft geleid en een ieder het volle pond heeft gegeven. Ieder raadslid had de gelegenheid te zeggen hetgeen hij op het hart had. Spreker hoopt van harte, dat de voorzitter ook in 1958 deze weg zal blijven volgen. Hamens de raad wenst hij de voorzitter en het college een vrolijk Kerst feest, een goed uiteinde en een gelukkig 1958 toe. De VOORZITTER dankt de heer Van Wely voor diens woorden en sluit, te 16.10 uur, de vergadering. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest, gehouden op 27 februari 1958. TypsRvD secretaris, De voorzitter, Colli

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 436