- 30 januari 1957 - 24. te houden. Een klein bestuur van 5 mensen, die actief aan het werk willen deelnemen, is beter in staat iets tot stand te brengen met het bestaande theater dan een groot bestuur» Het theater is eigenlijk een tweede rangs theater. Laat men met bescheiden middelen trach ten het voor het bestemde doel dienstbaar te maken en daarom het bestuur zo klein mogelijk houden. Wanneer daaraan behoefte zou bestaan, kan in de toekomst het bestuur altijd nog worden uitgebreid» Mevrouw POLET-Musler gelooft niet, dat de zaak door het bestuur van 5 op 7 mensen te brengen duurder wordt. Het huidige theater is niet het openluchttheater van Bloemendaal, maar er is toch best iets aardigs mede te bereiken. Juist een iets breder contact met de be volking en ook met de raad zou daarom wenselijk zijn. Wanneer meer mensen er mede te maken hebben, breidt dit zich uit als een olievlek. En wil het Openluchttheater slagen, dan moet het gedragen worden door de gehele bevolking Be wethouder VAN DEN AREND; Hoe groter het bestuur wordt, hoe minder effectief het werkt. Mevrouw POLET-Musler; Een bestuur van 7 personen is toch niet zo groot. De heer ORANJE ondersteunt het voorstel van mevrouw Polet. Hij erkent de bezwaren van een groot bestuur, maar de voordelen daarvan zijn in het onderhavige geval belangrijker. Mevrouw POLET-Mulser vraagt, of zij het college heeft overtuigd. De VOORZITTER; Ik weet niet, hoe het college erover denkt. Het is niet zo, dat wij uw voorstel ont raden. Er is iets tegen het groter worden van het be stuur. Aan de andere kant voelt het college iets voor uw argumenten Hierop wordt het voorstel van mevrouw Polet- Musler in stemming gebracht en aangenomen met 9 tegen 7 stemmen. Voor hebben gestemd de leden; Van ïïely, Grift, De Haan, Pieren, Van Zadelhoff, mevrouw Polet-Musler Oranje, Butzelaar en Versteyne. Tegen hebben gestemd de leden; Van den Arend, Brouwer, Zoetelief, Klarenbeek, Clemens, Schaafsma en Dorresteijn. De heer Hilhorst was tijdens deze stemming niet meer ter vergadering aanwezig. Hierop wordt zonder hoofdelijke stemming overeen komstig het gewijzigde voorstel besloten. In verband met de aangebrachte wijziging wordt de benoeming van de bestuursleden van de stichting tot beheer van het Openluchttheater aangehouden tot de volgende vergadering. 24. Voorstellen inzake vergoeding vervoerskosten als be doeld in artikel 13 der Lager-onderwijswet 1920 (1-934-954). 25. Voorstel tot vaststelling van het getal wekelijkse lesuren vakonderwijs aan enige openbare scholen voor het jaar 1957 (1-935 - Deze -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 48