- 30 januari 1957 - 25. Deze "beide voorstellen worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangeno men 26. Voorstel tot aankoop van grond voor woningbouw nabij het Dorpsplein te Soesterberg van het R.K. Kerkbestuur aldaar (1-4261 De heer ORANJE zegt, dat dit voorstel wel in de commissie is behandeld, maar dat één onderdeel daar niet in bespreking is gekomen. In de brief van het R.K. Kerk bestuur van 17 december j.1. staat namelijk; "Het is de uitdrukkelijke wens van het R.K. Kerkbestuur, dat de op het terrein te bouwen woningen minstens drie slaapkamers bevatten. De wethouder VAN ZAD3LH0PE zegt, dat dit geen voor waarde is, maar slechts een nadrukkelijke wens. Deze wens wordt in de voor-vaarde niet opgenomen. Als katholiek kan spreker de wens onderschrijven, maar hij zou die toch niet als voorwaarde willen aanvaarden bij de aankoop var- grond Het voorstel wordt hierop zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 27. Voorstel tot aankoop van grond voor verbreding van de Middelwijkstraat van de Commanditaire Vennootschap "Rirma J.C.Muschter C.V." te Zeist (1-4263). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. 28. Voorstel met betrekking tot het adres van het bestuur der Vereniging voor Chr. lager en uitgebreid lager onderwijs te Soesterberg ten aanzien van de bouwplannen ener nieuwe school en de huidige huisvesting der leerlingen (1-955). De heer SCHAAESMA is het niet eens met de uitdrukking "volkomen zinloos". De toestand waarin de school verkeert is zo door en door ellendig, dat er verandering in moet komen. Er staat een onbruikbaar hokje, waarin een gehele klas is opgenomen. Het is noodzakelijk aan die misstand een einde te maken. Dat het schoolbestuur klaagt, is gemo tiveerd. De vraag is of b&w bereid zijn, verbetering in de toestand te brengen tot de nieuwe school er is. De huis vesting der kinderen spot met alle beschrijving. Het is allertreurigst, zoals zij opeengepakt zitten. Het is onder deze omstandigheden voor een onderwijzer onmogelijk zijn ambt behoorlijk te vervullen. Er mojt niet alleen een nieuwe school komen, maar ook de toestand van de huidige school behoort verbeterd te worden. Zijn b&w bereid., daar toe maatregelen te nemen? De heer ORANJE zegt, dat het adres van het bestuur der vereniging voor christelijk lager en uitgebreid lager onderwijs te Soesterberg wat onbeheerst is en daardoor zijn doel voorbijschiet. Maar het antwoord van het college acht hij ook scherper gesteld dan nodig en wenselijk is. Het adres getuigt van een onvoldoende begrijpen van de elemen ten, die rondom deze schoolbouw een rol spelen, niet wat de schoonheidscommissie betreft, maar wat het beschikbaar stellen van geld aangaat. Spreker gelooft, dat dit het punt is, waarop het schoolbestuur gehapt heeft. Hoe groot zal het percentage uit het publiek zijn, dat waarlijk be grijpt, waarom er zo maar opeens nergens meer geld voor is, terwijl men een paar maanden geleden deed alsof het - niet -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 50