- 30 januari 1957 - 26. niet op kon? Dit begrip heeft het schoolbestuur klaar blijkelijk niet kunnen opbrengen. Daarom verdient dit bestuur een rustiger en welwillender antwoord dan thans is opgesteld. De heer PIEREN komt, de plannen van het schoolbe stuur recapitulerende, tot het volgende overzicht. Begin november 1956 is het plan ingeleverd en bekeken door de schoonheidscommissie. Op 23 november 1 956 werd het door de schoonheids commissie afgekeurd, want het moest evenwijdig worden geplaatst met de weg. Op 27 november 1956 is wethouder De Haan bezocht, die niet akkoord ging met de plaatsing der school, omdat er aan geen voldoende zonlicht zou zijn. Op 30 november 1956 is de inspecteur bezocht, die om dezelfde reden niet met de plaatsing van de school akkoord ging. Op 3 december 1956 is wethouder Van Zadelhoff be zocht, die adviseerde een groter plan op te zetten met schoolzaal en gymnastieklokaal en er het naastliggende terrein bij te nemen. Op 4 januari 1957 is het oude plan ingediend, met een brief d.d. 31 december 1956 van het bestuur, op advies van de burgemeester. Op 25 januari 1957 is een uitgebreid plan inge diend, dat door de architect mot de schoonheidscommis sie is besproken en dat met enig-, wijzigingen is goed gekeurd. Deze wijzigingen zouden op 15 februari 1956 nader worden besproken. Het is echter te verwachten, dat de inspecteur het plan zal afwijzen, daar hij van oordeel is, dat lichtinval uit het zuiden voor een school beslist noodzakelijk is. Het - overeenkomstig het advies van wethouder Van Zadelhoff - verkrijgen van het nabijgelegen terrein zal geruime tijd vergen, daar het waarschijnlijk slechts door onteigening zal kunnen worden verkregen. Bij schrijven van S januari 1957 werd het onderhoud bevestigd, dat het college met het hoofd van de christe lijke school zou hebben gehad. Dit onderhoud had echter plaatsgevonden met de voorzitter van het schoolbestuur. De plannen werden voorlopig opgeschort in verband met de slechte financiële positie van de gemeente, tenzij het schoolbestuur erin zou slagen op andere wijze geld aan te trekken. Meent het college echter, dat het schoolbestuur op de kapitaalmarkt wèl zal slagen? Is het college bereid het eventueel hogere percentage voor rekening van de gemeente te nemen? Stelt het col lege zich garant? Met de heer Oranje is spreker het eens, dat de brief, zoals die in concept voorligt, niet wenselijk is. Gestreeft behoort z.i. te worden naar een goede ver standhouding met het schoolbestuur, terwijl men thans toont onvoldoende begrip voor elkander te hebben. De moeilijkheden vermeerderen zich. De bouwkosten stijgen. Gezien het belang van deze groep der bevol king, is het noodzakelijk hetvolledige schoolbestuur voor G.en bespreking uit te nodigen, teneinde tot een goede oplossing te komen. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 52