- 30 januari 1957 - 27. De heer CLEMENS sluit zich volkomen aan hij het ge sprokene door de heer Schaafsma. Ook hij acht de bestaande toestand ondraaglijk, al weet hij heel goed, dat de financiële toestand van de gemeente op dit ogenblik het bouwen van een school niet toelaat. Tot zijn spijt moet spreker zeggen, dat het school bestuur z.i. een fout heeft gemaakt, namelijk door hot bij de school staande huis te verkopen. Zolang er geen nieuwe school is, had het dit huis als schoollokaal dienen te gebruiken. Wanneer aan de wens van de schoonheidscommissie werd voldaan, zou dit misschien de schoonheid van het ge heel ten goede komen, maar de kinderen zouden er de dupe van worden, doordat er geen straaltje zon in de school zou ko men0ngotwijfela zal het sohoal-bestuur het op prijs stel len, wanneer de schoonheidscommissie over het nieuwe plan zo spoedig mogelijk een beslissing neemt, omdat dit plan ook nog naar Den Haag moet. Nu men de domheid heeft gehad het huis te verkopen, zal men moeten proberen een directiekeet op de kop te tikken De wethouder DE HAAN zegt, dat het altijd moeilijk is, wanneer in de discussie tussen twee instanties, die elkander dagelijks nodig hebben, een dissonant optreedt. Een ieder zal het met spreker eens zijn, dat het schrijven van het schoolbestuur een 'afschuwelijke dissonant is. Het gevolg daarvan is, dat men in de concept-brief ook enigs zins de idee kan vinden - of dit te ver is doorgevoerd, daarover kan men twisten dat men wil trachten de stand op één-één te brengen; je krijgt een klap en je geeft er een terug. aan deze aangelegenheid zit een veel langere voorge schiedenis vast, dan in de discussie naar voren is gekomen. Inderdaad heeft men hier te maken met een lijdensgeschiede nis. Wanneer hij echter op de oorzaken daarvan ingaat, moet spreker het schoolbestuur aanraden eens voor de spiegel te gaan staan en de hand in eigen boezem te steken. Het schoolbestuur heeft veel vertraging veroorzaakt. Aan vankelijk was men het niet eens over de keuze van archi tect, Dit heeft zelfs een ontploffing in het bestuur ver oorzaakt. Daarbij zijn een aantal zeer vervelende omstan digheden gekomen. Zo is bijvoorbeeld de uiteindelijk geko zen architect overleden. Daarna, is de zaak vastgelopen. Het gaat echter niet aan om, wanneer men dagelijks in be spreking is met het college, plotseling een zo scherpe brief te schrijven, alsof op dat moment eensklaps de nood was gekomen. Die nood was er al lang. Hot is jammer, dat deze zaak zo gelopen is, want men heeft elkander bij wijze van spreken morgen weer nodig. En dan houdt men deze brief in het achterhoofd. Dat is te betreuren. Het door de heer Schaafsma genoemde hokje is door het schoolbestuur en niet door de gemeente geplaatst. Wanneer men daarover het college een verwijt maakt, is men aan het verkeerde adres. Men plaatst namelijk als schoolbestuur een noodruimte en komt dan bij hot gemeentebestuur met het verzoek daarvoor een huurvergoeding te geven. Deze wordt toegekend, mits men een aanvrage heeft ingediend voor vervanging van de noodruimte door een blijvende voorziening. --Wanneer -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 54