- 29 - - 30 januari 1957 - 29. achter het huidige terrein liggende grond te bestemmen. Spreker heeft zich daartegen verzet, want die grond was bestemd voor woningbouw, terwijl volgens het zojuist aan- genomen uitbreidingsplan voor Soesterberg de aanvankelijk gereserveerde grond en het daarnaast liggende terrein voor scholenbouw bestemd zijn. De architect vroeg toen terecht, of het niet te duur zou worden. Spreker heeft daarop ge antwoord, dat de raad niet karig is met het beschikbaar stellen van kredieten voor scholenbouw, omdat in de eerste plaats komt de vraag, of de school goed gelegen is. Dn dat laatste zou op het andere terrein niet het geval zijn gewee st Spreker heeft de architect verzocht de school - zoals die oorspronkelijk was gedacht loodrecht op de G-eneraal Winkelmanstraat - in zijn uiteindelijke vorm te schetsen, dus daarbij rekening houdende met de lokalen, die thans in verband met de door het ministerie ven onderwijs, kunsten en wetenschappen gestelde bezuinigingen niet doorgaan, maar die er te zijner tijd toch zullen komen. Daar was de architect enthousiast voor. Spreker weet echter niet, of dit plan tot uitvoering is gebracht. De heer ORANJE had bij het doorlezen van de stukken begrepen, dat de financiële moeilijkheden de laatste drup pel waren, die voor het schoolbestuur de emmer deed over lopen. De wethouder heeft hem er echter van overtuigd, dat dit niet het geval is. Inderdaad zijn de stijl van het adres en de manier waarop dit tot het gemeentebestuur is gericht niet gelukkig te noemen. Men moet echter niet in dezelfde stijl daarop reageren. Spreker handhaaft daarom zijn bezwaren tegen de concept-brief. Hij vindt het niet nodig om terug te slaan, wanneer men geslagen wordt. Men kan ook de slag pareren zonder terug te slaan! De wethouder DE HAAN wil gaarne toezeggen de brief in een vrat mildere stijl te redigeren dan thans het geval is. Het college heeft geen behoefte om "op zijn staart te gaan staan"Men moet dit concept ook zien als de gal van een ambtenaar die is overgelopen, want deze ambtenaar heeft het langst van allemaal met het schoolbestuur te maken ge- ha d Het college zal het schoolbestuur op korte tormijn uitnodigen te komen praten, mits het dan ook in hot achter hoofd meebrengt de gedachte tot oplossing van de nood op dit moment. De situatie kan dan los van het adres worden bekeken, dat op zij kan worden gelegd om rustig verder te gaan. Het gaat ten slotte om de kinderen die deze school bezoeken^ het gaat er om hen zo goed mogelijk onder dak te brengen. En voorts om het zo goed mogelijk overbruggen van de periode tot het tot stand komen van de nieuwe school, welke periode door de huidige financieringsmoeilijkheden misschien zal worden verlengd. De heer PIEREN dankt de wethouder voor diens toezeg ging om met het schoolbestuur te gaan praten, waarmede spreker de redenen zijn ontnomen om over dit onderwerp verder het woord te voeren. Het voorstel wordt hierop zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 58