Nr2 - 22 maart 1957 - 31. N O T _L E N van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op vrijdag 22 maart 1957? te 19-15 uur. VOORZITTER; de burgemeester, de heer Mr.S.P.Baron Bentinck. SECRETARIS; de heer J.J.J.M.Pesten. Tegenwoordig de leden; J„van den Arend, A.Brouwer, H.A. Butzelaar, H. J.SClemensT .Dorre steijn, P. Grift, H.C. Klarenbeek, mevrouw SG.Landweer-de Visser, Lr.D.J.P. Oranje, P.C.Pieren, mevrouw S.ffi.Polet-MuslerJ.A.Schaafs- ma P.H. VersteijneM. 11. van ;'Tely, V.G.van Zadelhoff en J.L.L.Zoetelief Met kennisgeving afwezig de leden; C.van Andel, K.de Haan en AP„Hilhorgt De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformuleVervolgens deelt hij mede, dat de heer De Haan wegens ziekte afwezig is, dat voorts de heer Hilhorst bericht van verhindering heeft gezonden, terwijl, zoals de raad bekend is, ook de heer Van Andel wegens ziek te verhinderd is de vergadering bij te wonen» Vaststelling van de notulen der vergaderingen d.d, 12 december 1956» Deze notulen worden zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming ongewijzigd vastgesteld. I nge korne n s tu kke n a. Dankbetuiging van het Hoofdbestuur van het Nederland.se Roode Kruis te s-Gravenhage voor het toegezonden bedrag ad 190,zijnde de presentiegelden van de raadsver gadering van 7 december 1956, en bestemd voor de Honga ren, met voorstel dit voor kennisgeving aan te nemen. Wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel besloten» b. Verslag van de schoonheidscommissie over 1956, met voorstel dit voor kennisgeving aan te nemen. De heer PIEREN merkt op, dat de puinhoop ten gevolge van de aanrijdingsramp er na een jaar van ergernis nog steeds onveranderd bij staat. Verschillende verzekerings maatschappijen zijn nog altijd niet tot het vergoeden van de schade overgegaan en spelen aldus een mooie troef in handen van de voorstanders van nationalisering van het ver zekeringswezen. Het is bedroevend zoals het gezin De Ruiter moet wonen, namelijk in een keukentje dat op instorten staat. Er is reeds een televisie-uitzending aan gespendeerd, er zijn brieven geschreven aan de Koningin, maar de puin hoop blijft staan, er gebeurt niets. Zijn in de schoon heidscommissie dingen besproken, die aanleiding geven de puinhoop niet op te ruimen? Kan de raad niet besluiten om daartoe over te gaan en de gemeente een civiele procedure te laten voeren tegen de verzekeringsmaatschappijen? De VOORZITTER deelt mede, dat het nieuwe plan in de schoonheidscommissie is geweest, maar dat daar niet over de door de ramp ontstane toestand is gesproken, wat ook niet op haar weg ligt. Met betrekking tot de vraag of de gemeente geen civiele procedure tegen de verzekerings maatschappijen kan instellen, zegt spreker, dat de gemeen te hier z.i. buiten staat. Er is een ongeluk gebeurd, waaruit een kwestie is voortgevloeid, die juridisch en - kennelijk -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 62